Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK): TYM23KY

Tunnus: TYM23KY

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä - ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on laajuudeltaan 90 op, tutkintonimike Ensihoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK) ja Terveydenhoitaja (ylempi AMK). Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa mielenterveyden ja päihdetyön alalta, sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimista varten. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (ylempi AMK) on englanniksi Master of Health Care tai Master of Social Services (Amk-asetus 1129/2014).

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä -ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) tavoitteena on opiskelijan mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijaosaamisen kehittyminen. Tutkinto-ohjelma tuottaa monitasoista osaamista ymmärtää, soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda uusia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyöhön työelämän käytännön konteksteissa. Opiskelija kehittyy omalle alalleen soveltuvan ja sovellettavan mielenterveys- ja päihdetyön tutkitun tiedon hankkimisessa ja sen analysoinnissa sekä edelleen soveltamisessa omassa työssään ja sen kehittämisessä.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (ylempi AMK) koulutuksessa vahvistetaan mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää asiantuntijaosaamista. Tutkinnon suorittanut osaa toteuttaa tutkimustietoon ja näyttöön perustuvia mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistäviä ja vahvistavia toimia. Hän osaa ennaltaehkäistä mielenterveyttä ja päihteettömyyttä uhkaavia tekijöitä tunnistaa ja toimia niitä vähentävästi toimintaympäristössään. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjällä on tiedot ja taidot kehittää asiakkaan osallisuutta korostavia palveluja. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjän osaamisvaatimusten taso on kansainvälisesti yhdenmukainen. Opintojen aikana opiskelija vahvistaa kansainvälistä osaamistaan.

Mielenterveys- ja päihdetyö kehittäjä -(ylempi AMK) tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 (NQF) (kansallinen viitekehys).

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (ylempi AMK) osaamisprofiili muodostuu yleisistä ja ammatillisista kompetensseista.

Nykypäivän työntekijät siirtyvät tehtävästä toiseen organisaatioiden sisällä ja välillä. Työn sisältöjen muuttuessa korostuvat työntekijöiden monipuolinen osaaminen ja reagointikykyisyys. Monitoimijuus ja monialaisuus korostuvat yhä useammilla aloilla. Menestyäkseen uuden luomisessa työssä tarvitaan palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Työelämän hyvinvoinnin kehittämisessä ja innovaatioiden luomisessa tarvitaan analyyttistä päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja tiedon hallintaa.

Käyttäjälähtöisyyden ja käyttökokemuksen syventäminen on yhä tärkeämpää. Elinikäinen oppiminen nivoutuu oleellisesti työntekijän urakehitykseen.

Savonian opetussuunnitelmat muodostuvat opintojaksoista. Ne eivät ole irrallisia vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhdistyminen.

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (ylempi AMK) opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan (sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä)
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Toteutus

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä- ylempi AMK opinnot ovat 90 opintopistettä. Kokopäiväisesti opiskelevalla opiskelijalla opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. YAMK-opintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksiköllisen opiskeluaikataulun vuoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 90 op:n laajuinen koulutus kestää 2–3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Tutkinto-ohjelman opinnot muodostuvat syventävistä alakohtaisista opinnoista (30 op), Savonian monialaisista valinnaisista opinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita HOPS:in mukaan suunniteltuja saman tasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.

Opinnäytetyön suunnittelu aloitetaan koulutuksen alussa. Opinnäytetyö 30 op sisältää Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä -osuuden (5 op).

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä -ylempi AMK koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia työelämästä. Kokemuksia syvennetään osaamistavoitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä korostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Hän kykenee tekemään omaan oppimiseensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämishaasteidensa mukaisesti.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyönsä oman työpaikkansa kehittämiseen. Lähipäivien määrä on keskimäärin 2 pv/kk. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin. Opetuspaikkakunta on Kuopio.

Kansainvälistymisosaamista vahvistetaan opinnoissa monin tavoin. Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta.

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa.

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjän työtä ja toimenkuvaa luonnehtii mielenterveys- ja päihdetyön erikoisosaamisen syvyys, tehtävän laaja-alaisuus sekä toiminnan vastuullisuus ja autonomisuus. Työtä tehdään monitoimijaisesti erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyötä toteuttavissa yksityisissä ja julkisissa palveluorganisaatioissa. Jotta mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä -koulutuksessa saavutetaan syvällinen, laaja ja monipuolinen tietojen, taitojen ja pätevyyden taso, opetuksessa hyödynnetään tarpeen mukaan asiantuntijaopetusta, työelämää, simulaatioita, seminaareja ja työpajatyöskentelyä. Koulutuksessa edellytetään opiskelijan oman aktiivisuutta ja kriittisyyttä ja siinä tuetaan reflektiotaitojen kehittymistä.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
2. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025
TYM23KY-1008
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
TYM23KY-1009
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
4_TYMVAI1 Mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus 5
4_TYMST1 Strateginen mielenterveys- ja päihdetyön edistäminen 5
4_TYMTE1 Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen 5
4_TYMPAK1 Mielenterveys ja päihdepalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen 10
4_TYDA10 Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5
YONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5
Yhteensä 90 20 30 10 0 20 20 10 5 5 0 20 20 10 5 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TYM23KY-1008
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
TYM23KY-1009
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
4_TYMVAI1 Mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus 5
4_TYMST1 Strateginen mielenterveys- ja päihdetyön edistäminen 5
4_TYMTE1 Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen 5
4_TYMPAK1 Mielenterveys ja päihdepalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen 10
4_TYDA10 Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5
YONT
Opinnäytetyö
30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot
10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5