Siirry suoraan sisältöön

RA24SP Agrologin tutkinto-ohjelma: RA24SP

Tunnus: RA24SP

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Suomalainen maaseutu ja maaseutuyrittäjyys kehittyvät jatkuvasti. Laadukkaan ja turvallisen ravinnon sekä raaka-aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä, joka elää muutoksen myötä. Tärkeitä tekijöitä ovat eläinten hyvinvointi, ympäristöstä ja ruokaketjun turvallisuudesta huolehtiminen, toisiaan täydentävät maaseutuelinkeinot ja myös kokonaisuutena elinvoimainen ja hyvinvoiva maaseutu.

Agrologi (AMK) tutkinto valmistaa sinut toimimaan luonnonvara-alan ammattilaisena, joka luo edellytyksiä vastuulliseen ruoantuotantoon ja maaseutuyrittäjyyteen. Agrologi voi kehittää maaseutua ja ruoantuotantoa asiantuntijana esimerkiksi neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, kehittämishankkeiden tai koulutuksen parissa. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Agrologin tutkinto-ohjelma johtaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on agrologi (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Luonnonvara-alan koulutuksen tavoitteena on, että hallitset ruoantuotannon ketjun pellolta pöytään, tunnet ruokaturvallisuuden ja osaat tuottaa luonnonvara-alan palveluita vastuullisesti ja kestävästi. Sinulle muodostuu opintojen aikana vahva ammatti-identiteetti, sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun ja ruoantuotannon hyväksi.

Savoniasta valmistuvana agrologina tulet olemaan verkostoitunut ja kansainvälisesti ajatteleva ammattilainen sekä ymmärrät maaseutuelinkeinoissa tapahtuvat muutokset. Tunnet perusteellisesti maatilatalouden kannattavuuden, biologiset prosessit ja niiden vuorovaikutuksen ympäristön kanssa sekä maaseudun monipuolisen yritystoiminnan. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on sinulle ensisijaisen tärkeää, lisäksi osaat hyödyntää työssäsi tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologioita ihmisten hyvinvointia unohtamatta. Ammattitaidossasi korostuvat yrittäjyysosaaminen ja sinulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Agrologin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamistaen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten
korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Agrologikoulutus perustuu laadukkaaseen kontaktiopetukseen, jossa panostetaan oppimisen ohjaamiseen, tekemällä oppimiseen, keskusteluihin ja verkostoitumiseen. Koulutuksessa käytetään joustavasti digitaalisia välineitä, mikä luo opiskelijalle mahdollisuuksia myös paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun.

Opettajat ja ohjaajat auttavat opiskelijaa laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, joka tukee opintojen etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamista voidaan hyödyntää. Opiskelija on itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaa opintojensa etenemisestä. Luonnonvara-alan henkilöstö tukee opiskelijaa niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessa.

Yhteistyö työelämän kanssa on olennainen osa opintoja. Opiskelija pääsee opintojensa aikana laatimaan suunnitelmia ja tekemään töitä oikeiden yritysten kanssa. Opiskelijat laativat oikeille maatiloille mm. taloussuunnitelmia, maksuvalmiuslaskelmia ja budjetointia. Suunnitelmia voi laatia myös omalle yritykselle.

Teemme yhteistyötä maaseutuyritysten sekä maaseudun tutkimus-, kehittämis- ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Opintojen aikana tehdään yrityksille ja hankkeille erilaisia selvityksiä ja analyysejä asiakastarpeen mukaan. Opintojen aikana järjestetään myös alan tapahtumia ja tehdään lehteä.

Luonnonvara-alalla inhimillinen turvallisuus on toiminnan perusta. Agrologi ymmärtää ruoan turvallisuuden, laadun ja riittävyyden merkityksen ihmisille. Opintojen aikana perehdytään eri näkökulmista vastuulliseen ruoantuotantoon toiminnan ilmastovaikutukset huomioiden. Agrologi näkee hiilineutraaliuden osana tuotannon kannattavuutta.

Luonnonvara-alan toimintaympäristö on kansainvälinen. Osa agrologin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa useassa Euroopan maassa ja lisäksi mm. Pohjois-Amerikassa. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstö sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Kulttuurisia taitoja voidaan opiskella myös toimimalla tutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille, tai toimimalla alueen maahanmuuttajayhteisöissä. Opiskelija voi suorittaa 60 op:n kansainvälisyyspolun esimerkiksi valitsemalla kansainvälisten kumppanien kanssa yhteistyössä toteutettavia opintoja ja suorittamalla harjoitteluja ulkomailla 30 op + 20 op. Agrologin tutkinto sisältää kokonaan tai osittain englannin kielellä toteutettavia opintojaksoja 5 - 15 op.

Luonnonvara-ala on osa Savonian Ruokaliiketoiminta -vahvuusalaa, joka toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, opiskelija pääsee osaksi painoalan toimintaa.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
Kevät
2028
1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 1. / 2027 2. / 2028
RA24SP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

40
RA24SP-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

40
RA00BN33 Luonnonvara-alaa oppimassa 5
4_RAP021 Maataloustuotannon perusteet 5
4_RAC01 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
4_RAP04 Maatalouden teknologia 5
4_RAP05 Biotieteitä agrologeille 5
4_RAP061 Kasvit, eläimet ja ympäristö 5
4_RAP07 Maatilayrittäminen 5
4_RAC02 English for Working Life 5
RA24SP-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 120)

120
RA24SP-1004
Pakolliset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 95)

95
4_RAA04 Agriculture in Global Context 5
4_RAA01 Maatilan työajan ja koneellistamisen suunnittelu 5
4_RAA02 Maatilayrityksen talous 5
4_RAA03 Viljelyolosuhteet, viljelytoimet ja kasvinjalostus 5
4_RAA05 Eläinten hyvinvointi 5
4_RAA06 Ruokinnan suunnittelu, toteutus ja seuranta 5
4_RAA07 Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
4_RAA19 Tutkimusmenetelmät 5
4_RAA09 Eurooppalainen maaseutupolitiikka 5
4_RAA10 Kasvi- ja eläintuotannon kenttäkurssi 5
4_RAA08 Kannattavuustekijät ja kehittämismahdollisuudet 5
4_RAC03 Svenska i arbetslivet 5
4_RAA12 Laskentatoimi 5
4_RAA13 Organisaatioviestintä 5
4_RAA15 Eläinaineksen kehittäminen 5
4_RAA14 Energiatehokas maatilarakentaminen 5
4_RAA16 Viljelysuunnittelu, lohkokirjanpito ja tukiehdot 5
4_RAA17 Tuottava maidon- ja lihantuotanto 5
4_RAA18 Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen 5
RA24SP-1005
Vaihtoehtoinen suuntautuminen: Yrittäjä

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
4_RAY01 Peltoviljelyn vaihtoehdot 5
4_RAY02 Kotieläintuotannon vaihtoehdot 5
4_RAY03 Teknologia ja tietojärjestelmät 5
4_RAY04 Maksuvalmius ja budjetointi 5
RA00BN34 Maatilan johtaminen 5
RA24SP-1006
Vaihtoehtoinen suuntautuminen: Asiantuntija

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
4_RAK01 Ideasta hankkeeksi 5
4_RAK061 Asiakastyön välineet 5
4_RAK03 Yrityksen kehittäminen 5
4_RAK08 Tiedolla johtaminen 5
RA00BN35 Asiantuntijana kehittyminen 5
RA24SP-1007
Vaihtoehtoinen suuntautuminen: Agroteknologia

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
RA00BB51 Uusiutuvat energianlähteet maataloudessa 5
RA00BD54 Maatalouden konetekniikka 5
RA00BD57 Maatalouden sähköoppi 5
RA00BD59 Maatalousautomaatio 5
RA00BB50 Täsmäviljelyteknologiat 5
RA24SP-1008
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

50
RA24SP-1009
Maatalousharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_RAH011 Kevät ja kesä maatilalla 15
4_RAH02 Maatilan syksy - vuoden tulos 15
RA24SP-1010
Työelämäharjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
RA00BN36 Toimijana työelämässä 10
4_RAH04 Asiantuntijan roolit 10
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
RA24SP-1011
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
RA24SP-1012
Valinnaiset ammattiopinnot: Hevostalous

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
RA00BD45 Hevosen hyvinvointi ja terveys 5
4_RAE13 Hevostalouden toimintaympäristö 5
RA00BD48 Hevosen ravitsemus ja ruokinnan suunnittelu 5
4_RAE12 Hevosen käyttö 5
4_RAE11 Hevosen kasvatus ja jalostus 5
Yhteensä 240 70 70 80 80 30 40 40 30 25 55 45 35 30 40 40 30 25 55 45 35

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
RA24SP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

40
RA24SP-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

40
RA00BN33 Luonnonvara-alaa oppimassa 5
4_RAP021 Maataloustuotannon perusteet 5
4_RAC01 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
4_RAP04 Maatalouden teknologia 5
4_RAP05 Biotieteitä agrologeille 5
4_RAP061 Kasvit, eläimet ja ympäristö 5
4_RAP07 Maatilayrittäminen 5
4_RAC02 English for Working Life 5
RA24SP-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 120)

120
RA24SP-1004
Pakolliset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 95)

95
4_RAA04 Agriculture in Global Context 5
4_RAA01 Maatilan työajan ja koneellistamisen suunnittelu 5
4_RAA02 Maatilayrityksen talous 5
4_RAA03 Viljelyolosuhteet, viljelytoimet ja kasvinjalostus 5
4_RAA05 Eläinten hyvinvointi 5
4_RAA06 Ruokinnan suunnittelu, toteutus ja seuranta 5
4_RAA07 Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
4_RAA19 Tutkimusmenetelmät 5
4_RAA09 Eurooppalainen maaseutupolitiikka 5
4_RAA10 Kasvi- ja eläintuotannon kenttäkurssi 5
4_RAA08 Kannattavuustekijät ja kehittämismahdollisuudet 5
4_RAC03 Svenska i arbetslivet 5
4_RAA12 Laskentatoimi 5
4_RAA13 Organisaatioviestintä 5
4_RAA15 Eläinaineksen kehittäminen 5
4_RAA14 Energiatehokas maatilarakentaminen 5
4_RAA16 Viljelysuunnittelu, lohkokirjanpito ja tukiehdot 5
4_RAA17 Tuottava maidon- ja lihantuotanto 5
4_RAA18 Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen 5
RA24SP-1005
Vaihtoehtoinen suuntautuminen: Yrittäjä

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
4_RAY01 Peltoviljelyn vaihtoehdot 5
4_RAY02 Kotieläintuotannon vaihtoehdot 5
4_RAY03 Teknologia ja tietojärjestelmät 5
4_RAY04 Maksuvalmius ja budjetointi 5
RA00BN34 Maatilan johtaminen 5
RA24SP-1006
Vaihtoehtoinen suuntautuminen: Asiantuntija

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
4_RAK01 Ideasta hankkeeksi 5
4_RAK061 Asiakastyön välineet 5
4_RAK03 Yrityksen kehittäminen 5
4_RAK08 Tiedolla johtaminen 5
RA00BN35 Asiantuntijana kehittyminen 5
RA24SP-1007
Vaihtoehtoinen suuntautuminen: Agroteknologia

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
RA00BB51 Uusiutuvat energianlähteet maataloudessa 5
RA00BD54 Maatalouden konetekniikka 5
RA00BD57 Maatalouden sähköoppi 5
RA00BD59 Maatalousautomaatio 5
RA00BB50 Täsmäviljelyteknologiat 5
RA24SP-1008
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

50
RA24SP-1009
Maatalousharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_RAH011 Kevät ja kesä maatilalla 15
4_RAH02 Maatilan syksy - vuoden tulos 15
RA24SP-1010
Työelämäharjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
RA00BN36 Toimijana työelämässä 10
4_RAH04 Asiantuntijan roolit 10
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
RA24SP-1011
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
RA24SP-1012
Valinnaiset ammattiopinnot: Hevostalous

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
RA00BD45 Hevosen hyvinvointi ja terveys 5
4_RAE13 Hevostalouden toimintaympäristö 5
RA00BD48 Hevosen ravitsemus ja ruokinnan suunnittelu 5
4_RAE12 Hevosen käyttö 5
4_RAE11 Hevosen kasvatus ja jalostus 5