Siirry suoraan sisältöön

Sosionomin tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

SS24KV Sosionomin tutkinto-ohjelma
Tunnus
(SS24KV)
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 08.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala - AMK

Toimipiste

Kuopion toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 56

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aki Nousiainen
 • Ulla Nuutinen
 • Keijo Airaksinen
 • Mira Polón
 • Johanna Komulainen
 • Tuija Pakarinen
Ajoitusryhmät
 • R1/3 (Koko: 19. Avoin AMK: 0.)
 • R2/3 (Koko: 19. Avoin AMK: 0.)
 • R3/3 (Koko: 19. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • SS23KM
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Monimuoto
 • SS23KMR
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, rikosseuraamusala, monimuoto
Koulutusryhmat
 • R1/3
 • R2/3
 • R3/3

Toteutuksen kuvaus

Opintojakson suorittaminen edellyttää:

- harjoittelun suorittamista työelämässä (Harjoitteluviikot opetussuunnitelmassa viikoilla 40-49 tai opiskelijan oman hops:n mukaan)
- arviointikeskusteluun osallistumista
- työvuorolomakkeen palautusta
- harjoitteluun liityvien kirjallisten tehtävävien tekemistä (harjoittelusuunnitelma, itsearviointi, harjoitteluraportti)
- harjoittelun pienryhmäohjaukseen (= välipäivä) ja koontipäivään osallistumista
- hätäensiavun suorittamista
- Avekki1-koulutuksen suorittamista

Opiskelijan ajankäyttö

15 opintopistettä vastaa noin 405 tuntia opiskelijan työtä

Esitietovaatimukset

Sosionomin tutkinto-ohjelman mukaisia opintoja oltava vähintään 30 op ennen harjoittelun alkua.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaaliala - AMK

Toimipiste

Iisalmen kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Komulainen
 • Sanna Karhunen
Opiskelijaryhmät
 • SS21KMR
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, rikosseuraamusala
 • SS21KM
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Monimuoto

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso on 100 % verkkototeutus.

Opintojakson suorittaminen edellyttää verkko-opetukseen osallistumista, oppimispäiväkirjan ja elokuva-analyysin tekemistä kriminologisten teorioiden näkökulmasta sekä lyhyehkön tutkielmaesseen kirjoittamista.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat
- rankaisun oikeutus
- seuraamusjärjestelmän historiallinen ja kansainvälinen kehitys
- kriminaalipolitiikan muutokset
- kriminologian synty ja kehitys
- rikollisuuden rakenne, syyt ja keskeiset käsitteet
- rikollisuudesta irrottautumisen näkökulmat

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuuaan
- jäsentää rankaisemisen oikeutukseen liittyviä periaatteita ja näkökulmia
- eritellä rangaistusjärjestelmän historialliseen kehittymiseen vaikuttaneita yhteiskunnallisia tekijöitä
- pohtia ihmisen käyttäytymisen lähtökohtia ja siihen vaikuttamista
- rikollisuuden tieteellisen selittämisen peruskäsitteet
- tärkeimmät rikollisuuden selitysteoriat ja osaa arvioida niitä
- kuntoutuksen ja rikollisuudesta irrottautumisen perusteet (desistanssi)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö

135 tuntia työskentelyä.

Esitietovaatimukset

120 op Sosiaalialan perus- ja ammattiopintoja sekä asiakastyön orientoiva harjoittelu 10 op suoritettuna tai hyväksiluettuna.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laine, Matti: Kriminologia ja rankaisun sosiologia, 2. uudistettu laitos, Acta Poenologica 1/2014, Tietosanoma.

Kivivuori ym.: Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa, Gaudeamus 2018.

Tyni, Sasu: Vankeinhoidon vaikuttavuus. Onko kuntoutukselle tilastollisia perusteita? Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2015.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteuttaa RSKK. Savonian sosionomiopiskelijoille varattu 20 paikkaa ja avoimen AMK:n opiskelijoille 10 paikkaa.

Avoimen AMK:n osallistujilta edellytetään joko sosionomin tutkintoa tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai rikosseuraamusalan työkokemusta

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

04.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysala - AMK

Toimipiste

Kuopion toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Nuutinen
Ajoitusryhmät
 • avoinamk 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • SS21KMR
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, rikosseuraamusala
Koulutusryhmat
 • avoinamk 1

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso on 100 % verkkototeutus, joka edellyttää osallistumista verkko-opetukseen.

Opintojakso koostuu yksilösuorituksena tehtävistä (verkossa, palautus Optimaan) moduulitehtävistä (jotka arvioidaan 0-10 pistettä) sekä verkkotentistä (0-30 pistettä). Jokainen osa tulee suorittaa hyväksytysti (väh 50%) pisteistä. Opintojakson arvosana annetaan yhteispisteiden perusteella (arvosana 0-5).

Moduulitehtävät:

Moduuli 1: Riskikartoitus ja raportointi
Moduuli 2: Turvallisuus yhdyskuntaseuraamustyössä ja tukipartiossa
Moduuli 3: Radikalisoituminen ja väkivaltainen ektremismi
Moduuli 4: Työväkivalta ja häirintä

TENTTI: Vankilaturvallisuuteen liittyvä keskeinen sääntely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö

135 tuntia työskentelyä.

Esitietovaatimukset

Edellyttää 120 op sosiaalialan tutkinto-ohjelman pakollisia perus- ja ammattiopintoja ja Sosiaalialan asiakastyön työmenetelmä harjoittelun suorittamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Työturvallisuuslaki (728/2002)
Henkilötietolaki (523/1999)
Vankeuslaki soveltuvin osin (767/2005)
Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuslinjaukset 2015
Opintojakson verkko-opetusmateriaali ja sähköiset artikkelit

Vankeuslaki:
• luku 7 (perushuolto ja asuminen)
• luku 8 (toimintaan osallistuminen)
• luku 9 (omaisuus)
• luku 10 (tapaamiset ja muut yhteydet vankilan ulkopuolelle)
• luku 12 (kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen viestintä)
• luku 13 (tapaamiset ja muut yhteydet vankilan ulkopuolelle)
• luku 14 (poistumislupa)
• luku 15 (vankilan järjestys ja kurinpito)
• luku 16 (vankilan tilojen ja vangin tarkastaminen)
• luku 17 (muun henkilön tarkastaminen)
• luku 18 (turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen käyttö)

Tutkintavankeuslaki
• luku 8 (kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen viestintä)
• luku 9 (tapaamiset ja muut yhteydet vankilan ulkopuolelle)
• luku 10 (kurinpito, valvonta ja tarkastaminen)
• luku 11 (vankilan tilojen ja vangin tarkastaminen)
• luku 12 (muun henkilön tarkastaminen)

Lisäksi voi tutustua:
Mika Junninen: Suomalaisten vankiloiden turvallisuus. Sivut 55-101.
Jyri Paasonen: Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuden ja valvontatyön ulkoinen arviointi. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2021.
Jari-Pekka Holopainen: Selvitys Rikosseuraamuslaitoksen kyvystä vastata järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamiin haasteisiin. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2021.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Avoimen AMK:n kohderyhmä:
- sosionomit / soveltuvan korkeakoulututkinnonnon suorittaneet, jotka haluavat syventää osaamistaan rikosseuraamusalasta
- rikosseuraamusalalla työskentelevät tai tehtäviin hakeutuvat

Opintojakson toteuttaa RSKK. Savonian sosionomiopiskelijoille varattu 20 paikkaa ja avoimen AMK:n opiskelijoille 10 paikkaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala - AMK

Toimipiste

Iisalmen kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Komulainen
Opiskelijaryhmät
 • SS21KMR
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, rikosseuraamusala

Toteutuksen kuvaus

Syventävä kehittämistyön harjoittelu A 10 op, harjoittelun kesto 10 viikkoa, 35h/viikko, yhteensä 350h.
Harjoitteluviikot ops:ssa 39-48 tai opiskelijan oman hops:n mukaan.

Huom! Ilmoittaudu myös SSKHARB 5 op -opintojaksolle.

Osaamistavoitteet
- Opiskelija syventää käsitystään muuttuvista palvelutarpeista harjoittelupaikkansa toimintaympäristössä.
- Opiskelija osaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa osallisuutta ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä.
- Opiskelija osaa analysoida kriittisesti omaa ammatillista toimintaansa sosiaalialan työntekijänä.
- Opiskelija kykenee arvioimaan omaa työskentelyään ammattieettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta.
- Opiskelija syventää näkemystään asiakastyön laatutekijöistä, laadunarvioinnista ja kehittämisestä.
- Opiskelija perehtyy erilaisiin vaikuttamiskeinoihin epätasa-arvoisuuden ja huono-osaisuuden ehkäisemiseksi sekä suvaitsevaisuuden vahvistamiseksi.
- Opiskelija osaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa osallisuutta ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä.
- Opiskelija osaa kuvata osaamistaan sosiaalialan asiantuntijatehtävissä sosionomina

Keskeiset sisällöt
- Sosiaalialan työn ja työyhteisön kehittäminen oman suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti. Laadun kehittäminen ammatillisessa työssä. Reflektiivisyys ja ammattieettiset periaatteet sosiaalialan työntekijänä.
- Sosiaalialan asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalan muuttuvissa rakenteissa.
- Sosiaalialan työn yhteiskunnalliset tehtävät.
- Vaikuttamiskeinot epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden purkamiseksi, huono-osaisuuden ehkäisemiseksi sekä osallisuuden ja suvaitsevaisuuden vahvistamiseksi.
- Sosiaalinen oikeuden-mukaisuus.
- Sosionomin (AMK) ammatti-identiteetti ja ammattieettiset ristiriidat.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Esitietovaatimukset

Ammatillinen harjoittelu 2 suoritettu hyväksytysti. Harjoittelun aloittaminen edellyttää 140 opintopisteen suorittamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Ammatillinen harjoittelu 2 suoritettu hyväksytysti. Harjoittelun aloittaminen edellyttää 140 opintopisteen suorittamista.