Siirry suoraan sisältöön

Sosionomin tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

SS23KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuoto)
Tunnus
(SS23KM)
Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 05.02.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaaliala - AMK

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marjaana Kellomäki
 • Johanna Komulainen
Vastuuhenkilö

Johanna Komulainen

Opiskelijaryhmät
 • SN23KM
  Sairaanhoitajan (AMK) tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus
 • TN23KM
  Sairaanhoitaja, monimuotokoulutus
 • SS23KM
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Monimuoto
 • TK23KP
  Kätilö
 • TT23KP
  Terveydenhoitaja
 • SS23KMR
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, rikosseuraamusala, monimuoto

Toteutuksen kuvaus

100 % verkkototeutus. Moodlessa mainittujen tehtävien sekä verkkotenttien suorittaminen hyväksytysti.

Opiskelijan ajankäyttö

Itsenäinen opiskelu 135 tuntia.

Esitietovaatimukset

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali.

Ajoitus

01.06.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Kätilön tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajan tutkinto-ohjelma
 • Suuhygienistin tutkinto-ohjelma
 • Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Heiskanen
 • Katri Huuskola
Ajoitusryhmät
 • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso tarjoaa perusteet, käsitteet sekä toimintamalleja kehitysvammaisen henkilön kohtaamiseen, ohjaamiseen ja tukemiseen terveydenhuollon palveluverkostoissa.

Keskeinen sisältö:
Kehitysvammaisuus käsitteenä
Kehitysvammainen henkilö ja terveys
Kehitysvammaisen henkilön palveluverkosto ja sitä ohjaava lainsäädäntö
Kehitysvammaisen henkilön kohtaamisen ja ohjaamisen apuvälineitä

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja se edellyttää itsenäistä opiskelua ja verkkotehtävien tekemistä. Kurssin aikana kirjoitetaan oppimispäiväkirja, joka arvioidaan kriteerien mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö

5 op on 135 opiskelijan työtuntia.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla Moodlessa ilmoitettu materiaali

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerien mukaisesti kirjoitettu oppimispäiväkirja

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysala - AMK

Toimipiste

Microkadun kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuula Niskanen
 • Riitta-Liisa Kumpulehto
Opiskelijaryhmät
 • SS20KM
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Monimuoto

Toteutuksen kuvaus

- Lähiopetustunnit Kuopion ja Varkauden kampuksilla (Zoom -etäyhteys Varkauden kampukselle
- Pienryhmätehtävä kuntoutuksen paradigman muutoksista eri asiakasryhmissä ja esittely muulle ryhmälle (0-5)
- Kuntoutussuunnitelman laatiminen ja esittäminen sekä toisen pienryhmän kuntoutussuunnitelman vertaisarviointi (0-5)
- Työelämäläheiset työmenetelmäkokeilut
- Itsenäiset Moodle -tehtävät (hyv. / hyl.)

Opiskelijan ajankäyttö

Yht. 135 h: lähiopetus 14 h, itsenäinen opiskelu + tehtävät 121 h

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäläheiset työmenetelmäkokeilut mahdollisesti harjoittelun aikana.

Esitietovaatimukset

Edellyttää 120 op sosiaalialan tutkinto-ohjelman pakollisia perus- ja ammattiopintoja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

TJÄRVIKOSKI A, LINDH J & SUIKKANEN A. (2011) Kuntoutus muutoksessa. Lapin yliopistokustannus.

LAUNIAINEN H & SIPARI S. (2011) Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä. Vajaaliikkeisten kunto ry.

PIKKARAINEN A. (2016) Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja: OsaII, Ikääntyneiden arki-, koti-ja lähikuntoutus, varhaisvaiheesta ympärivuorokautiseen hoivaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

SEPPÄNEN-JÄRVELÄ R, AALTO Anna-Mari, JUVONEN-POSTI P, LAAKSONEN M ja TUUSA M. (2015) Yksilöllisesti räätälöity ja työhön kytketty. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus. Kelan tutkimusosasto.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellyttää 120 op. sosiaalialan tutkinto-ohjelman pakollisia perus- ja ammattiopintoja.

Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala - AMK

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • SOS1virtual Virtuaalinen
 • Johanna Komulainen
Vastuuhenkilö

Johanna Komulainen

Opiskelijaryhmät
 • SS21KMR
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, rikosseuraamusala

Toteutuksen kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- edistää hyvää hallintoa ja laillisuutta: tuntee hyvän hallinnon periaatteet ja lainsäädännöstä erityisesti hallintomenettelyn sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
- tulkita ja soveltaa rikosseuraamusalan työtä ohjaavaa lainsäädäntöä huomioiden myös muita oikeuslähteitä
- laatia oikeuslähteisiin nojautuen esittelyn sekä laillisen ja asianmukaisen päätösehdotuksen
- virkamiehen oikeudet, velvollisuudet ja vastuu

Opintojakso koostuu orientoivista ja työskentelyyn ohjaavista luennoista, case-harjoituksista, analysointitehtävästä ja tentistä. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op ja vastaa 135h opiskelijan työtä.

Esitietovaatimukset

90 op sosiaalialan perus- ja ammattiopintoja ja sosiaalialan asiakastyön orientoiva harjoittelu 10 op suoritettuna tai hyväksiluettuna.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koivisto, Ida (2014). Johdatus hyvään hallintoon. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Unigrafia. Myhrberg, Peitti (2016) Vankeuden täytäntöönpano (2. uud.p.) – soveltuvin osin.
Lainsäädäntö:
Hallintolaki
Valtion virkamieslaki (ja vastaava asetus)
Vankeuslaki (ja vastaava asetus)
Perustuslaki (perusoikeudet)
Tutkintavankeuslaki ja vastaava asetus. Laki valvotusta koevapaudesta.
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysala - AMK

Toimipiste

Microkadun kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Auli Pohjolainen
 • Ulla Nuutinen
 • Auli Ratinen
 • SOS2virtual Virtuaalinen
 • Tuija Pakarinen
Opiskelijaryhmät
 • SS20SPA
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Päivätoteutus

Toteutuksen kuvaus

SOTEONT10 Opinnäytetyön suunnittelu (5 op) sisältää:
- opinnäytetyön orientaatio
- opinnäytetyön aihepajat
- opinnäytetyösuunnitelman laadinta ohjatusti

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojakson laajuus 135 h
- lähiopetus: aihepajat 20 h
-itsenäinen työskentely 105 h (aihekuvauksen ja opinnäytetyösuunnitelman laadinta, ohjeistuksiin perehtyminen, ohjaukseen osallistuminen)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Jokaisella opinnäytetyöllä on toimeksiantaja.

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan suomen- ja vieraskielisen materiaalin.
Repussa Savonian opinnäytetyön raportointiohje + ohjeistukset ja lomakkeet.

Lisätietoja opiskelijoille

SOTEONT10 edellyttää Tutkin, oivallan, kehitän -opintojakson suorittamista samalla lukukaudella (tai Tutkin, oivallan, kehitän on voitu suorittaa aiemmin).

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysala - AMK

Toimipiste

Microkadun kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Auli Pohjolainen
 • Ulla Nuutinen
 • SOS2virtual Virtuaalinen
 • Ulla-Maija Koljonen
 • Johanna Komulainen
 • Kristiina Kukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SS20SPB
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Päivätoteutus

Toteutuksen kuvaus

SOTEONT10 Opinnäytetyön suunnittelu (5 op) sisältää:
- opinnäytetyön orientaatio
- opinnäytetyön aihepajat
- opinnäytetyösuunnitelman laadinta ohjatusti

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojakson laajuus 135 h
- lähiopetus: aihepajat 20 h
-itsenäinen työskentely 105 h (aihepajat, opinnäytetyösuunnitelman laadinta, ohjaukseen osallistuminen)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Jokaisella opinnäytetyöllä on toimeksiantaja.

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan suomen- ja vieraskielisen materiaalin.
Repussa Savonian opinnäytetyön raportointiohje + ohjeistukset ja lomakkeet.

Lisätietoja opiskelijoille

SOTEONT10 edellyttää Tutkin, oivallan, kehitän -opintojakson suorittamista samalla lukukaudella (tai Tutkin, oivallan, kehitän on voitu suorittaa aiemmin).

Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala - AMK

Toimipiste

Microkadun kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 51

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Auli Pohjolainen
 • Tuula Niskanen
 • Auli Ratinen
 • Mira Polón
 • Anne-Mari Hyvönen
 • Tuija Pakarinen
Opiskelijaryhmät
 • SS21KMR
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, rikosseuraamusala
 • SS21KM
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Monimuoto

Toteutuksen kuvaus

SOTEONT10 Opinnäytetyön suunnittelu (5 op) sisältää:
- opinnäytetyön orientaatio
- opinnäytetyön aihepajat
- opinnäytetyösuunnitelman laadinta ohjatusti
- opinnäytetyösopimuksen laadinta

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojakson laajuus 135 h:
- aihepajat
-itsenäinen työskentely (aihekuvauksen ja opinnäytetyösuunnitelman laadinta, ohjeistuksiin perehtyminen, ohjaukseen osallistuminen, opinnäytetyösopimus)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Jokaisella opinnäytetyöllä on toimeksiantaja.

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan suomen- ja vieraskielisen materiaalin. Repussa Savonian opinnäytetyön raportointiohje + ohjeistukset ja lomakkeet.

Lisätietoja opiskelijoille

SOTEONT10 edellyttää Tutkin, oivallan, kehitän -opintojakson suorittamista samalla lukukaudella (tai Tutkin, oivallan, kehitän on voitu suorittaa aiemmin).

Opinnäytetyön aloittaminen edellyttää oman alan teoriaopintoja, koska opinnäytetyössä syvennetään asiantuntijuutta.

Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysala - AMK

Toimipiste

Iisalmen kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Auli Pohjolainen
 • Kaija Rautaparta-Pennanen
Opiskelijaryhmät
 • SS20SPA
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Päivätoteutus
 • SS20SPB
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Päivätoteutus

Toteutuksen kuvaus

Opinnäytetyön työstäminen ohjauksessa (työkohtainen ohjaus, työpajat).

Opiskelijan ajankäyttö

Opinnäytetyön itsenäinen työstäminen (135 tuntia): ohjauksen hakeminen (sote-työpajat, opinnäytetyön ohjaajan ohjaus), yhteistyö toimeksiantajan kanssa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöprosessi yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot sekä opinnäytetyön suunnittelu 5 op -opintojakso.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje + lomakkeet, ohjeistukset.

Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 28.04.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysala - AMK

Toimipiste

Iisalmen kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Auli Pohjolainen
 • Auli Ratinen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmät 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmät 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmät 3 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmät 4 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • SS20SPA
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmät 1
 • Pienryhmät 2
 • Pienryhmät 3
 • Pienryhmät 4

Opiskelijan ajankäyttö

Harjoittelu suoritetaan 15 op:n laajuisena eli 405 tuntia (A + B osat). Harjoittelupaikassa tehdään 350 tuntia. Pienryhmäohjaus (4 h) sisältyy harjoittelupaikassa tehtäviin tunteihin.

Osasuoritukset:
- harjoittelusuunnitelma
- pienryhmätapaaminen
- kirjallinen itsearviointi
- loppukeskustelu
- työvuorotaulukon palauttaminen

Esitietovaatimukset

Ammatillinen harjoittelu 2 suoritettu hyväksytysti. Harjoittelun aloittaminen edellyttää 140 opintopisteen suorittamista.

Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 24.03.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysala - AMK

Toimipiste

Microkadun kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Auli Pohjolainen
 • Marjaana Tuovinen
Opiskelijaryhmät
 • SS21KME
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, varhaiskasvatus

Opiskelijan ajankäyttö

Harjoittelu suoritetaan 15 op:n laajuisena eli 405 tuntia (A + B osat). Harjoittelupaikassa tehdään 350 tuntia. Pienryhmäohjaus (4 h) sisältyy harjoittelupaikassa tehtäviin tunteihin.

Osasuoritukset:
- harjoittelusuunnitelma
- pienryhmätapaaminen
- kirjallinen itsearviointi
- loppukeskustelu
- työvuorotaulukon palauttaminen

Esitietovaatimukset

Ammatillinen harjoittelu 2 suoritettu hyväksytysti. Harjoittelun aloittaminen edellyttää 140 opintopisteen suorittamista.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysala - AMK

Toimipiste

Microkadun kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Auli Pohjolainen
 • Suvi Kyytsönen
 • Anne Mikkanen
 • Heli Taattola
Opiskelijaryhmät
 • SS20SPA
  Sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelma, Päivätoteutus

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso toteutuuu lähiopetuksena sisältäen luennot, oppimistehtävät, tentti

Opintojakso sisältää seuraavat osiot:
- määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus
- laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, kehittämistyö
- tieteellinen viestintä
- tiedonhankinta

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelijan ajankäyttö: luennot 42 tuntia, itsenäistä opiskelua 93 tuntia

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus: luennot 12 t ja itsenäinen työskentely 13 t
Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus: luennot 16 t ja itsenäinen työskentely 77 t
Tieteellinen viestintä: luennot 10 tuntia ja itsenäinen työskentely 2 t
Tiedonhankinta: luennot 4 tuntia ja itsenäinen työskentely 1 t

Esitietovaatimukset

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-materiaali.

Tenttikirja: VILKKA, Hanna. Tutki ja kehitä. 2021. Keuruu: PS-kustannus.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso antaa valmiudet ammattikorkeakoulun opinnäytetyön työstämiseen. Opintojakson voi suorittaa ennen SOTEONT10 -opintojaksoa tai rinnakkain samalla lukukaudella SOTEONT10 -opintojakson kanssa. Suositus suorittaa rinnakkin SOTEONT10-opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Kätilön tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Sosionomin tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma
 • Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajan tutkinto-ohjelma
 • Suuhygienistin tutkinto-ohjelma
 • Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Heiskanen
 • Johanna Komulainen
Ajoitusryhmät
 • Avoin_amk (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • Avoin_amk

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso toteutetaan lastenleirillä Virossa.
Opintojaksoon kuuluu:
- Lastenleirin suunnittelun lähiopetuspäivät ma 22.5.2023 klo 10-16 Iisalmen kampuksella.
Elokuun lähiopetuspäivä on viikolla 31. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
- Toiminnan suunnitteleminen leirille pienryhmissä
- Leirille osallistuminen Virossa, Remnikussa, elokuussa 2023. Tarkka ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
- Sote-alan yksiköihin vierailut Virossa
- itsearviointi
- vertaisarviointi
- leirin raportointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö

Leiri on 5 op eli 135 tuntia opiskelijan työtä.


- Lastenleirin suunnittelun lähiopetuspäivät 2 x 6h
- Leirin suunnittelu, leirille osallistuminen, sote-alan vierailukäynnit, itsearvionti ja raportointi 123 h

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Leiri toteutetaan yhteistyössä Viron lastensuojeluliiton kanssa.

Esitietovaatimukset

Vähintään puolen vuoden ammattikorkeakouluopinnot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa erikseen ilmoitettu materiaali

Lisätietoja opiskelijoille

Leirille saa apurahan, joka kattaa matka- ja majoituskustannukset

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.