Siirry suoraan sisältöön

TF23SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma: TF23SP

Tunnus: TF23SP

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on fysioterapeutti (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky. Fysioterapia keskittyy erityisesti toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Fysioterapiassa käytetään oman tieteenalan sekä soveltaen useiden muiden tieteenalojen näyttöön perustuvaa tietoa ja toimintatapoja.

Fysioterapia on osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää niin yksilöiden kuin ryhmien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Fysioterapiassa kartoitetaan fysioterapeuttisen arvioinnin avulla asiakkaan/kuntoutujan liikkumista ja toimintakykyä sekä niitä uhkaavia tai haittaavia tekijöitä asiakkaan toimintaympäristöissä. Arviointiin pohjautuen laaditaan yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa yksilölliset kuntoutumisen tavoitteet hänen optimaalisen toimintakykynsä, erityisesti liikkumiskyvyn, saavuttamiseksi. Tavoitteiden laadinnassa keskeistä on asiakkaan voimavarojen, elinympäristön ja palvelujärjestelmien tarjoamien palveluiden huomioiminen. Fysioterapeutti laatii fysioterapeuttisen suunnitelman asiakkaan kuntoutumistavoitteiden saavuttamiseksi, toteuttaa sen asiakkaan kanssa ja arvioi tavoitteiden saavuttamista fysioterapiaprosessin aikana.

Fysioterapeutti toimii yrittäjämäisesti ja vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä pohjautuen näyttöön perustuvaan tietoon. Hän ottaa huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä, missä huomioidaan asiakkaan ja perheen tilanne. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan sekä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa sekä toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

Asiakkaat voivat tulla fysioterapeutille suoraan tai toisen terveydenhuollon ammattihenkilön lähettäminä. Fysioterapeutti työskentelee joko toisen palveluksessa, yrittäjänä tai erilaisissa projekteissa. Työpaikkoja ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset, tutkimus- ja hoitolaitokset, hyvinvointialan yritykset, kuntoutuslaitokset ja kylpylät, työterveyshuolto, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöt, palvelutalot ja päiväkodit sekä koulu- ja liikuntatoimi.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa fysioterapeutin hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, fysioterapeutiksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että fysioterapeuttikoulutuksessa on suoritettu 210 op sekä opetussuunnitelman mukaiset sisällöt. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Fysioterapeutin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.
Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
- vastaa opintojensa etenemisestä
Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Fysioterapiaopiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen lähtee ammatti-identiteetin rakentumisesta ja etenee ammattiosaamiseen kehittymisen, syventymisen ja soveltamisen kautta kuntoutusalan asiantuntijaksi. Fysioterapian opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoihin, mitkä auttavat opiskelijaa suunnittelemaan ja arvioimaan ammatillista kasvuaan ja keskittymään ydintietojen ja taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimiseen. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää opiskelijan omien tavoitteiden ja päämäärien tunnistamista. Tutkinnon suorittamisen ja riittävän työkokemuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Opintojen vuositeemojen mukainen eteneminen kuvataan opetussuunnitelman liitteessä.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten koreakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintopisteinä, opintojen ja opetuksen järjestämisen periaatteet sekä vaadittavat suoritukset. Opetussuunnitelman rakenne on suunniteltu kokonaisuuksiksi, jotka rakentavat fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittymistä ja syventymistä. Opetusta toteutetaan hybridimallin mukaisesti joko fyysisissä Savonian tiloissa tai virtuaalisesti. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus ja moniammatillisuus.

Fysioterapian opintojaksojen toteutuksessa on keskeistä työelämälähtöiset opintojaksot ja opinnäytetyöt sekä työelämässä tapahtuva harjoittelu. Opintojaksoissa työelämälähtöistä toteutusta ovat yhteistyöhankkeet sekä autenttiset oppimistilanteet erilaisissa toimintaympäristöissä ja työpaikoissa. Opetusta toteutetaan esimerkiksi simulaatioina ja taitopajoina. Harjoitteluja toteutuu lukukausittain. Harjoittelupaikkoja ovat muun muassa Savonia Wellness Center, päiväkodit, asiakkaiden kodit, sairaalat, terveyskeskukset, kuntoutuslaitokset, fysioterapiayritykset, erilaiset projektit sekä kolmas sektori. Harjoittelupaikat valitaan siten, että fysioterapiasta ja fysioterapeutin työstä opiskelijalle muodostuu opiskeluaikana monipuolinen käsitys ja vahva hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakykyä edistävä työote. Fysioterapian opettajat luovat oppimistilanteita työelämälähtöisesti yhdessä työelämän asiantuntijaverkoston kanssa. Tämä tukee ja laajentaa opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden periaatteita.

Kansainvälistyminen on osa opiskelua. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista 60 op verran. Opintoja voi tehdä Savoniassa omassa tutkinto-ohjelmassa tai valitsemalla opintoja Bachelor' Degree of Nursing tutkinnosta. Opiskelija voi osallistua opintojen loppuvaiheessa erilaisiin ulkomaisiin vaihto-ohjelmiin. Kulttuurisia taitoja opiskelija voi harjoitella myös tuutoroidessaan kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Opiskelija voi halutessaan suorittaa valinnaisia kieliopintoja, jotka sisällytetään osaksi henkilökohtaista opiskelu- ja urasuunnitelmaa. Ruotsin kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään ammattikorkeakouluasetuksen 7§:n mukaisen kielitaidon, joka arvioidaan kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaisesti. Englannin kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisen kielitaidon (taso B2). Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeelliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelijalle annetaan opintojen edetessä palautetta kieli- ja viestintävalmiuksien kehittymisestä. Kieli- ja viestintäopintoja voidaan integroida tarkoituksenmukaisesti ammattiaineiden opintoihin.

Arvioinnissa noudatetaan Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin ja opiskelijan saa opintojakson alkaessa tiedot arviointiperusteista. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa lukukauden opinnoista kerätään määrällistä ja laadullista palautetta, joka käsitellään tuutoritunneilla. Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollista antaa palautetta opiskelijoiden intranetin palautejärjestelmään. Palaute on mahdollista antaa omalla nimellä tai anonyymisti. Opettaja voi lisäksi tarvittaessa kerätä opintojaksoa koskevaa palautetta. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026
TF23SP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
TF23SP-1003
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
ST00BB27 Oppijana korkeakoulussa 5
ST00BD19 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5
4_STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication 5
ST00BB26 Tutkin, oivallan, kehitän 5
4_STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel 5
ST00BC29 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 5
TF23SP-1005
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

155
TF23SP-1013
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

155
TF00BB80 Fysioterapian perusteet (sisältää harjoittelua 1,5 op) 5
TF00BB81 Kehon rakenteet ja toiminta 5
TF00BB82 Kasvu, kehitys ja oppiminen (sisältää harjoittelua 1,5 op) 5
TF00BB83 Biomekaniikka ja neuraalinen säätely 5
TF00BB84 Toimintakyvyn arviointi 10
TF00BB85 Kehon anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
TF00BB86 Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta 5
TF00BB87 Harjoittelu 1 10
TF00BB88 Terveyden edistäminen 5
TF00BB89 Kuntoutus 5
TF00BB90 Esteetön osallistuminen ja soveltava liikunta 5
TF00BB91 Teknologia fysioterapiassa 5
TF00BB92 Kuntoutus, harjoittelu 5
TF00BB93 Fysioterapiamenetelmät I 5
TF00BB94 Fysioterapiamenetelmät II 5
TF00BB95 Harjoittelu 2 10
TF00BB96 Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia ja työfysioterapia 5
TF00BB97 Neurologinen fysioterapia 5
TF00BB98 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 5
TF00BB99 Harjoittelu 3 10
TF00BC00 Ikääntyneiden fysioterapia 5
TF00BC01 Lasten fysioterapia ja psykofyysinen fysioterapia 5
TF00BC02 Harjoittelu 4 10
TF00BC03 Asiantuntijuus fysioterapiassa (sisältää harjoittelua 8,5 op) 15
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
TF23SP-1010
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
TF23SP-1012
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
Yhteensä 210 60 60 60 20 25 35 30 30 30 30 20 25 35 30 30 30 30 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TF23SP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
TF23SP-1003
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
ST00BB27 Oppijana korkeakoulussa 5
ST00BD19 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5
4_STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication 5
ST00BB26 Tutkin, oivallan, kehitän 5
4_STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel 5
ST00BC29 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 5
TF23SP-1005
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

155
TF23SP-1013
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

155
TF00BB80 Fysioterapian perusteet (sisältää harjoittelua 1,5 op) 5
TF00BB81 Kehon rakenteet ja toiminta 5
TF00BB82 Kasvu, kehitys ja oppiminen (sisältää harjoittelua 1,5 op) 5
TF00BB83 Biomekaniikka ja neuraalinen säätely 5
TF00BB84 Toimintakyvyn arviointi 10
TF00BB85 Kehon anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
TF00BB86 Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta 5
TF00BB87 Harjoittelu 1 10
TF00BB88 Terveyden edistäminen 5
TF00BB89 Kuntoutus 5
TF00BB90 Esteetön osallistuminen ja soveltava liikunta 5
TF00BB91 Teknologia fysioterapiassa 5
TF00BB92 Kuntoutus, harjoittelu 5
TF00BB93 Fysioterapiamenetelmät I 5
TF00BB94 Fysioterapiamenetelmät II 5
TF00BB95 Harjoittelu 2 10
TF00BB96 Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia ja työfysioterapia 5
TF00BB97 Neurologinen fysioterapia 5
TF00BB98 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 5
TF00BB99 Harjoittelu 3 10
TF00BC00 Ikääntyneiden fysioterapia 5
TF00BC01 Lasten fysioterapia ja psykofyysinen fysioterapia 5
TF00BC02 Harjoittelu 4 10
TF00BC03 Asiantuntijuus fysioterapiassa (sisältää harjoittelua 8,5 op) 15
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
TF23SP-1010
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
TF23SP-1012
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10