Siirry suoraan sisältöön

TK24KP Kätilön tutkinto-ohjelma: TK24KP

Tunnus: TK24KP

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kätilö (AMK)

Laajuus:
270 op

Kesto:
4.5 vuotta (270 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Kätilön tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali-ja terveysalan ammattikorkakoulututkintoon, tutkintonimike on kätilö (AMK). Opintojen laajuus on 270 opintopistettä (op) ja kesto 4,5 vuotta (sisältää sairaanhoitajakoulutuksen 180 op). Kätilön tutkintoon johtavat ammattiopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 90 op. Kätilökoulutuksen tulee täyttää sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnolle, kätilö/sairaanhoitaja (AMK) asetetut vaatimukset. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan Unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Kätilön/sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, ja opiskelijalle myönnetään sairaanhoitajan ja kätilön tutkinnot samaan aikaan. Tutkintonimike on Sairaanhoitaja (AMK) ja Kätilö (AMK).

Kätilön/kätilötyön toimintaympäristöä ja henkilöstön osaamista säännellään kansallisella ja eurooppalaisella lainsäädännöllä, jonka tavoitteena on turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja hyvinvointiin. Kätilön koulutusta säätelevät lisäksi tutkintoa koskevat EU-direktiivit. Hoitotyötä/kätilötyötä ohjaavat hoitotyön/kätilötyön arvot, eettiset periaatteet, terveyspoliittiset säädökset, linjaukset sekä voimassa oleva sosiaali-ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja ohjeet.

Kätilö on hoitotyön ja erityisesti kätilötyön, raskaudenajan, synnytyksen hoidon, synnytyksen jälkeisen hoidon, terveydenedistämisen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija. Kätilö edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä siten, että ihmisillä on mahdollisuus tietoiseen perhesuunnitteluun ja turvalliseen seksuaalisuuteen sekä suunniteltuihin, toivottuihin raskauksiin ja synnytyksiin. Kätilö on eri-ikäisten naisten ja koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) laillistaa kätilön/sairaanhoitajan hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että kätilö/sairaanhoitajakoulutus täyttää koulutuksen vähimmäisvaatimukset. Kätilön/sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EY ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework,2006). Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.
Valmistuva kätilö (AMK) saa suoritettuaan hyväksytysti 270 op todistuksen sekä kätilön että sairaanhoitajan tutkinnosta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) laillistaa hänet hakijan omasta hakemuksesta ja ammattikorkeakoulun ilmoituksesta laillistetuksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi kätilönä ja sairaanhoitajana. Laillistamisen edellytyksenä on, että kätilökoulutus täyttää Euroopan unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä edellä olevat vaatimukset. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Kätilökoulutuksen kompetenssit ovat kätilön ammatillinen/professionaalinen toiminta, kätilötyön asiakkuus, kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja kliinisenä osaajana ja kätilötyön kehittäminen ja johtaminen. Yleiset kompetenssit luovat pohjan työelämän ongelmien ratkaisemisessa tarvittavien älyllisten taitojen ja asiantuntijuuden hankkimiselle ja niiden järjestelmälliselle syventämiselle.

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Sairaanhoitajan/Kätilön opetussuunnitelma on laadittu niin, että
-tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
-koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Sairaanhoitajan/kätilötyön opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen lähtee hoitotyöhön perehtymisestä ja etenee kehittämisen ja syventämisen kautta hoitotyön/kätilötyön soveltajaksi. Vuositeemat ja niiden osaamistason kuvaukset sekä lukukausiteemat ja teemojen osaamistavoitteet auttavat oppijaa suunnittelemaan ja arvioimaan ammatillista kasvuaan ja keskittymään ydintietojen ja taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimiseen. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää opiskelijan omien tavoitteiden ja päämäärien tunnistamista. Tutkinnon suorittamisen ja riittävän työkokemuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.Kätilön asiantuntijuuden kehittyminen opetussuunnitelman mukaisesti

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiske-lijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten kor-keakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Kätilön tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson tavoitteet ja keskeinen asiasisältö, laajuus opintopisteinä, opintojen ja opetuksen järjestämisen periaatteet sekä vaadittavat suoritukset. Koulutuksen toteutussuunnittelu toteutetaan lukukausittain. Saman lukukauden aikana toteutettavat opintojaksot suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Opintojen joustavuuden takaavat virtuaaliopinnot, sosiaalisen median käyttö oppimisen välineenä ja vaihtoehtoisten osaamisen osoittamistapojen käyttäminen. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja näyttö (AHOT) sekä työn opinnollistaminen ovat osa tätä prosessia. Opiskelun henkilökohtaistamisen (HOPS) ja osaamisen kehittymisen tukena toimii opettajatuutori.

Kätilön tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen vuoropuhelu, oppiminen erilaisissa asiantuntijakulttuureissa ja opiskelijan yksilöllisten etenemispolkujen turvaaminen. Opiskelussa vuorottelevat ja lomittuvat lähiopetus sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäinen opiskelu. Osa opiskelua ja oppimista tapahtuu koululla taitopajoissa ja simulaatiotilanteissa. Harjoittelu aidoissa työelämän ympäristöissä sekä muut työelämässä käytettävät opiskelumuodot, kuten erilaiset työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit, ovat osa opiskelua ja osaamisen kehittymistä. Opintojen alusta lähtien opiskelijoita tuetaan yhteisölliseen oppimiseen ja itsenäiseen tiedon hankintaan.

Kansainvälistyminen on osa opiskelua. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista 60 op verran joko ulkomailla erilaisissa vaihto-ohjelmissa tai Savoniassa valitsemalla opintoja Bachelor' Degree of Nursing tutkinnosta. Opiskelija suorittaa ammattiopintojen yhteydessä vähintään 5 opintopistettä englannin kielellä (muuta kuin kieliopintoja). Kulttuurisia taitoja opiskelija voi harjoitella myös tuutoroidessaan kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä. Opiskelija voi halutessaan suorittaa valinnaisia kieliopintoja jotka sisällytetään osaksi henkilökohtaista opiskelu- ja urasuunnitelmaa.

Arvioinnissa noudatetaan Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin ja opiskelijan saa opintojakson alkaessa tiedot arviointiperusteista. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmassa lukukauden opinnoista kerätään määrällistä ja laadullista palautetta, joka käsitellään tuutoritunneilla. Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollista antaa palautetta opiskelijoiden intranetin palautejärjestelmään. Palaute on mahdollista antaa omalla nimellä tai anonyymisti. Opettaja voi lisäksi tarvittaessa kerätä opintojaksoa koskevaa palautetta.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
Kevät
2028
2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 1. / 2027 2. / 2028
TK24KP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
TK24KP-1002
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
ST00BB27 Oppijana korkeakoulussa 5
ST00BD19 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5
ST00BK37 English in Social and Health Care and Intercultural Communication 5
ST00BB26 Tutkin, oivallan, kehitän 5
ST00BK38 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel 5
ST00BC29 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 5
TK24KP-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

225
TK24KP-1004
Pakolliset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

135
SA00BJ15 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1 5
SA00BJ16 Hoitotaito 5
SA00BJ17 Hoitotaidon kliininen osaaminen 5
SA00BJ18 Lääkehoidon perusteet 5
SA00BJ19 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2 5
SA00BJ20 Sisätautia sairastavan hoitotyö 5
SA00BJ22 Harjoittelu: Hoitotaito 10
SA00BJ21 Harjoittelu: Sisätautia sairastavan hoitotyö 10
SA00BJ23 Keskeisten sairauksien lääkehoito 5
SA00BJ24 Perioperatiivinen hoitotyö 5
SA00BJ25 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 5
SA00BJ27 Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö 10
SA00BJ28 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5
SA00BJ26 Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 10
SA00BJ29 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 10
SA00BJ30 Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö 5
SA00BJ31 Harjoittelu: Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö 10
SA00BJ32 Kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden kehittyminen 5
SA00BJ33 Harjoittelu: Hoitotyön monialainen kehittäminen 5
SA00BJ34 Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen täydentäminen 10
TK24KP-1005
Kätilötyön ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

90
TK00BK14 Kätilötyö naisen elämänkulussa 5
TK00BK15 Kätilötyö ennen raskautta ja raskauden aikana 5
TK00BB12 Kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä 5
TK00BB13 Kätilötyö synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen 10
TK00BB14 Kätilötyön kehittäminen 5
TK00BB15 Kätilötyön harjoittelu raskausaikana 10
TK00BB16 Kätilötyön harjoittelu synnytyksen aikana 1 10
TK00BB17 Kätilötyön harjoittelu lapsivuodeaikana 1 10
TK00BB18 Kätilötyön harjoittelu, naistentaudit 1 5
TK00BB19 Kätilötyön harjoittelu, naistentaudit 2 5
TK00BB20 Kätilötyön harjoittelu synnytyksen aikana 2 10
TK00BB21 Kätilötyön harjoittelu lapsivuodeaikana 2 5
TK00BB22 Kätilötyön syventävä harjoittelu 5
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 270 30 60 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TK24KP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
TK24KP-1002
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
ST00BB27 Oppijana korkeakoulussa 5
ST00BD19 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5
ST00BK37 English in Social and Health Care and Intercultural Communication 5
ST00BB26 Tutkin, oivallan, kehitän 5
ST00BK38 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel 5
ST00BC29 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 5
TK24KP-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

225
TK24KP-1004
Pakolliset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

135
SA00BJ15 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1 5
SA00BJ16 Hoitotaito 5
SA00BJ17 Hoitotaidon kliininen osaaminen 5
SA00BJ18 Lääkehoidon perusteet 5
SA00BJ19 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2 5
SA00BJ20 Sisätautia sairastavan hoitotyö 5
SA00BJ22 Harjoittelu: Hoitotaito 10
SA00BJ21 Harjoittelu: Sisätautia sairastavan hoitotyö 10
SA00BJ23 Keskeisten sairauksien lääkehoito 5
SA00BJ24 Perioperatiivinen hoitotyö 5
SA00BJ25 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 5
SA00BJ27 Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö 10
SA00BJ28 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5
SA00BJ26 Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 10
SA00BJ29 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 10
SA00BJ30 Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö 5
SA00BJ31 Harjoittelu: Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö 10
SA00BJ32 Kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden kehittyminen 5
SA00BJ33 Harjoittelu: Hoitotyön monialainen kehittäminen 5
SA00BJ34 Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen täydentäminen 10
TK24KP-1005
Kätilötyön ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

90
TK00BK14 Kätilötyö naisen elämänkulussa 5
TK00BK15 Kätilötyö ennen raskautta ja raskauden aikana 5
TK00BB12 Kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä 5
TK00BB13 Kätilötyö synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen 10
TK00BB14 Kätilötyön kehittäminen 5
TK00BB15 Kätilötyön harjoittelu raskausaikana 10
TK00BB16 Kätilötyön harjoittelu synnytyksen aikana 1 10
TK00BB17 Kätilötyön harjoittelu lapsivuodeaikana 1 10
TK00BB18 Kätilötyön harjoittelu, naistentaudit 1 5
TK00BB19 Kätilötyön harjoittelu, naistentaudit 2 5
TK00BB20 Kätilötyön harjoittelu synnytyksen aikana 2 10
TK00BB21 Kätilötyön harjoittelu lapsivuodeaikana 2 5
TK00BB22 Kätilötyön syventävä harjoittelu 5
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0