Siirry suoraan sisältöön

Monialaisen kuntoutuksen asiantuntija (YAMK): TYKU23SY

Tunnus: TYKU23SY

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa monialaisesta kuntoutuksesta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelmasta valmistunut on taustatutkinnon mukaan englanniksi joko Master of Heath Care tai Master of Social Services (Amk-asetus 1129/2014).

Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijalta edellytetään kykyä vastata tämän päivän ja tulevaisuuden kuntoutuksen haasteisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten arjesta nouseviin kehittämistarpeisiin on tärkeää pystyä vastaamaan dynaamisesti, innovatiivisesti ja tutkittuun tietoon pohjautuen. Kuntoutujan toimintakyvyn edistäminen on yhteiskehittämisen keskiössä. Tutkinto-ohjelma tuottaa monitasoista asiantuntijuutta, uusia lähestymistapoja ja hyvinvointiteknologian osaamista kuntoutuksen työelämälähtöisiin tarpeisiin. Opiskelija kehittyy omalle alalleen soveltuvan ja sovellettavan kuntoutuksen tutkitun tiedon hankkimisessa ja vaikuttavien kuntoutusmenetelmien soveltamisessa ja kehittämisessä työelämälähtöisesti.

YAMK-tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 ja se antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Ammatilliset ja yamk-tutkintojen yhteiset osaamistavoitteet on kuvattu opetussuunnitelman liitteissä. Ammatilliset osaamistavoitteet ovat
- kuntoutuksen erityisosaaminen
- kehittämisosaaminen
- johtamisosaaminen

Opinnot muodostuvat koulutusalan ammattiopinnoista (30 op) ja monialaisista valinnaisista opinnoista (30 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyöhön sisältyy 5 opintopisteen laajuinen pakollinen opintojakso Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä.

Tutkinto sisältää paljon mahdollisuuksia opiskelupolun personointiin. Opiskelija laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS), jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Tutkinto sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä. Savonian henkilöstö ohjaa henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Tutkintoon voidaan sisällyttää Savoniassa tai muissa korkeakouluissa suoritettuja saman tasoisia opintoja. HOPSiin voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja edellyttäen, että opiskeluoikeusaika riittää tutkinnon suorittamiseen.

Toteutus

Opiskeluoikeusaika on 3 vuotta. Opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksilöllisen opiskeluaikataulun vuoksi ja on tyypillisesti työn ohessa opiskelevilla 1–3 vuotta. Päätoimisesti opiskelevalla opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työelämäkokemusta, jota syvennetään asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisellä opetuksella. Reflektiivisyys, tutkimuksellisuus sekä tiedon ja osaamisen jakamisen periaate korostuvat. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa etäopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Syventäviin alakohtaisiin opintoihin ja opinnäytetyön tekemiseen liittyy vaihtelevasti etäopetusta 0-2 pv/kk. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, ja oppimistehtävät ja opinnäytetyö kytkeytyvät yleensä oman työpaikan kehittämiseen.

Kunkin opintojakson arviointi perustuu arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa. Opinnäytetyön ja monialaisten valinnaisten opintojen arviointikriteerit ovat opetussuunnitelman liitteenä.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026
TYKU23SY-1001
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
TYKU23SY-1002
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
YT00BE01 Monialaisen kuntoutuksen lähtökohdat 5
YT00BE02 Toimintakyvyn arviointi kuntoutuksessa 5
YT00BE03 Näyttöön perustuva kuntoutus 5
YT00BE04 Monialaisen kuntoutuksen uudistuvat menetelmät 5
YT00BE05 Hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5
YT00BE06 Yhteiskehittäminen ja monialaiset verkostot kuntoutuksessa 5
YONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5
Yhteensä 90 35 20 5 20 15 15 5 5 0 20 15 15 5 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TYKU23SY-1001
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
TYKU23SY-1002
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
YT00BE01 Monialaisen kuntoutuksen lähtökohdat 5
YT00BE02 Toimintakyvyn arviointi kuntoutuksessa 5
YT00BE03 Näyttöön perustuva kuntoutus 5
YT00BE04 Monialaisen kuntoutuksen uudistuvat menetelmät 5
YT00BE05 Hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5
YT00BE06 Yhteiskehittäminen ja monialaiset verkostot kuntoutuksessa 5
YONT
Opinnäytetyö
30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot
10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5