Siirry suoraan sisältöön

LT23SV Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma: LT23SV

Tunnus: LT23SV

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto-ohjelma johtaa liiketoiminnan alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Savoniasta valmistuva tietojenkäsittelyn tradenomi on tietojenkäsittelyn asiantuntija. Hänellä on myös liiketoimintaosaamista. Tradenomiopiskelijalla on mahdollisuus opintovalinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä suunnata osaamisensa kehittymistä omien kiinnostuksen kohteiden ja urasuunnitelman mukaan.

Tietojenkäsittelyn ja liiketalouden ala on laaja ja uramahdollisuudet ovat erittäin monipuolisia. Tyypillisesti tietojenkäsittelyn tradenomit työllistyvät liiketoiminnan kehittämisen, hallinnon, tietohallinnon ja ICT-palveluiden asiantuntijatehtäviin, joissa on tarpeen yhdistää tietojenkäsittelyn sekä liiketalouden osaamista. Opinnot antavat hyvät valmiudet toimia myös yrittäjänä.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Tietojenkäsittelyn tradenomin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
• tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
• koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
• laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittu
osaaminen tunnistetaan
• vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrit-telemisessä ja saavuttamisessa.

Opintojen vuositeemojen mukainen eteneminen kuvataan opetussuunnitelman liitteessä.
Asiantuntijuus ja osaaminen kehittyvät tradenomiopintojen aikana perusosaamisesta syvempään ammatilliseen osaamiseen. Ammattiopinnoissa korostuu datan hyödyntämisen osaaminen liiketoiminnan kehittämisessä.

Opintovalinnoilla on mahdollista syventää sekä laajentaa osaamista. Kielitaitoa voi kehittää Savonian monipuolisen ja työelämälähtöisen kielitarjonnan kautta. Tärkeä osa opintoja ovat yrityksissä tehtävät harjoittelujaksot. Kansainvälistymistä tukee mahdollisuus suorittaa harjoittelu tai osa opintoja ulkomailla.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelu- ja urasuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Savonian tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus on käytännönläheistä ja joustavaa. Verkko-opintoina järjestettävä koulutus mahdollistaa opinnot paikasta riippumattomana. Yritysprojektit tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia ja kehittävät osaamista. Käytännönläheisyyttä tukevat myös monipuoliset harjoittelumahdollisuudet. Mikäli tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelija työskentelee opintojen aikana alan työtehtävissä, hänellä on mahdollisuus hyödyntää työpaikkaa oppimisympäristönä.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026
LT23SV-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

60
LT23SV-1005
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

60
LT00BE22 Tietojenkäsittelyn tradenomin perustaidot 5
LT00BE23 Työvälineohjelmistojen edistynyt käyttö 5
LT00BE24 Data-analytiikan perusteet 5
4_ETV0110 Python-ohjelmointi 5
LT00BE25 English for Business IT 5
LT00BE27 Svenska inom ICT-branschen 5
4_LLM8000 Oppijana korkeakoulussa 5
LT00BE28 Projektinhallinta tietojenkäsittelijöille 5
LT00BE29 Lakitiedon perusteet 5
LT00BE30 Kannattavan liiketoiminnan perusteet 5
LT00BE31 Asiakaskokemus yrityksen menestystekijänä 5
LT00BE32 Tietojenkäsittelyn ja liiketoiminnan soveltava matematiikka 5
LT23SV-1002
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

90
LT23SV-1006
Yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

55
LT23SV-1016
Tietojenkäsittelyosaaminen

(Valitaan kaikki)

30
LT00BE33 Tietojenkäsittelijöiden projektityö 5
4_ETA7400 Tiedonhallinta ja SQL 5
LT00BE34 Power BI ja data-analytiikka 5
4_ETA0120 Johdatus tekoälyyn 5
LT00BF16 Power Apps ja Power Automate prosessien automatisoinnissa 5
LT00BE35 Ohjelmistorobotiikka käytännössä UIPath StudioX:llä 5
LT23SV-1017
Liiketoiminta- ja viestintäosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
LT00BE36 Johtaminen osana asiantuntijatyötä 5
LT00BE37 Yrityksen toiminta ja päätöksenteko 5
LT00BE38 Asiantuntijaviestintä 5
4_LXME200 English for International Communication 5
4_LXM8120 Tutkiva ja kehittävä toiminta 5
LT23SV-1009
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
LT23SV-1010
Data-analytiikka

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
LT00BE39 Python ja data-analytiikka 5
LT00BE40 Power BI:n jatkokurssi 5
LT00BE41 Data-analytiikan ohjelmointikielet 5
LT23SV-1011
Ohjelmointi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
ET00BE14 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet 5
ET00BE15 Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi 5
ET00BE16 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi 5
LT23SV-1012
Tietokoneverkot ja tietoturva

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4_ETA0160 Johdatus tietoturvaan ja tietosuojaan 5
4_ETN4110 Tietokoneverkot 1 (CCNA 1) 5
4_ETN0120 Tietokoneverkot 1 (CCNA 2) 5
LT23SV-1013
Web-ohjelmointi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4_ETA1600 Web-ohjelmointi I 5
4_ETA0150 Web-ohjelmointi II 5
4_ETA0190 Web-ohjelmointi III 5
LT23SV-1014
Liiketoiminta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4_LXM8130 Innovaatiojohtaminen 5
CO00BC26 Lean-johtamisen perusteet 5
MA00BE87 Luovuus voimavarana liiketoiminnassa 5
LT23SV-1015
Kohdennettu harjoittelu

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
LT00BE42 Kohdennettu harjoittelu 1 5
LT00BE43 Kohdennettu harjoittelu 2 5
LT23SV-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT23SV-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT23SV-1004
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT23SV-1008
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00BE44 Harjoittelu 1 5
LT00BE45 Harjoittelu 2 5
LT00BE46 Harjoittelu 3 5
LT00BE47 Harjoittelu 4 5
LT00BE48 Harjoittelu 5 5
LT00BE49 Harjoittelu 6 5
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 210 75 74.3 73.8 12 35 40 44 30.3 32 42 12 35 40 44 30.3 32 42 12

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LT23SV-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

60
LT23SV-1005
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

60
LT00BE22 Tietojenkäsittelyn tradenomin perustaidot 5
LT00BE23 Työvälineohjelmistojen edistynyt käyttö 5
LT00BE24 Data-analytiikan perusteet 5
4_ETV0110 Python-ohjelmointi 5
LT00BE25 English for Business IT 5
LT00BE27 Svenska inom ICT-branschen 5
4_LLM8000 Oppijana korkeakoulussa 5
LT00BE28 Projektinhallinta tietojenkäsittelijöille 5
LT00BE29 Lakitiedon perusteet 5
LT00BE30 Kannattavan liiketoiminnan perusteet 5
LT00BE31 Asiakaskokemus yrityksen menestystekijänä 5
LT00BE32 Tietojenkäsittelyn ja liiketoiminnan soveltava matematiikka 5
LT23SV-1002
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

90
LT23SV-1006
Yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

55
LT23SV-1016
Tietojenkäsittelyosaaminen

(Valitaan kaikki)

30
LT00BE33 Tietojenkäsittelijöiden projektityö 5
4_ETA7400 Tiedonhallinta ja SQL 5
LT00BE34 Power BI ja data-analytiikka 5
4_ETA0120 Johdatus tekoälyyn 5
LT00BF16 Power Apps ja Power Automate prosessien automatisoinnissa 5
LT00BE35 Ohjelmistorobotiikka käytännössä UIPath StudioX:llä 5
LT23SV-1017
Liiketoiminta- ja viestintäosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
LT00BE36 Johtaminen osana asiantuntijatyötä 5
LT00BE37 Yrityksen toiminta ja päätöksenteko 5
LT00BE38 Asiantuntijaviestintä 5
4_LXME200 English for International Communication 5
4_LXM8120 Tutkiva ja kehittävä toiminta 5
LT23SV-1009
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
LT23SV-1010
Data-analytiikka

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
LT00BE39 Python ja data-analytiikka 5
LT00BE40 Power BI:n jatkokurssi 5
LT00BE41 Data-analytiikan ohjelmointikielet 5
LT23SV-1011
Ohjelmointi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
ET00BE14 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet 5
ET00BE15 Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi 5
ET00BE16 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi 5
LT23SV-1012
Tietokoneverkot ja tietoturva

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4_ETA0160 Johdatus tietoturvaan ja tietosuojaan 5
4_ETN4110 Tietokoneverkot 1 (CCNA 1) 5
4_ETN0120 Tietokoneverkot 1 (CCNA 2) 5
LT23SV-1013
Web-ohjelmointi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4_ETA1600 Web-ohjelmointi I 5
4_ETA0150 Web-ohjelmointi II 5
4_ETA0190 Web-ohjelmointi III 5
LT23SV-1014
Liiketoiminta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4_LXM8130 Innovaatiojohtaminen 5
CO00BC26 Lean-johtamisen perusteet 5
MA00BE87 Luovuus voimavarana liiketoiminnassa 5
LT23SV-1015
Kohdennettu harjoittelu

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
LT00BE42 Kohdennettu harjoittelu 1 5
LT00BE43 Kohdennettu harjoittelu 2 5
LT23SV-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT23SV-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT23SV-1004
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT23SV-1008
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00BE44 Harjoittelu 1 5
LT00BE45 Harjoittelu 2 5
LT00BE46 Harjoittelu 3 5
LT00BE47 Harjoittelu 4 5
LT00BE48 Harjoittelu 5 5
LT00BE49 Harjoittelu 6 5
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0