Siirry suoraan sisältöön

SN24KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma: SN24KM

Tunnus: SN24KM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on sairaanhoitaja (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Sairaanhoitaja työskentelee hoitotyön asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä moniammatillisissa työryhmissä ja kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Hän voi työskennellä julkisissa ja yksityisissä sekä kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Sairaanhoitaja toteuttaa yksilön, perheen ja yhteisön hoitotyötä, joka edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäisee sairauksia, parantaa ja edistää kuntoutumista.

Sairaanhoitajan toimintaa ohjaavat hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet. Ammatillisen toiminnan lähtökohtana ovat kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö ja Suomen terveyspoliittiset linjaukset. Henkilöstön osaamista säännellään myös eurooppalaisella lainsäädännöllä, jonka tavoitteena on turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja hyvinvointiin.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) laillistaa sairaanhoitajan hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että sairaanhoitajakoulutus täyttää koulutuksen vähimmäisvaatimukset. Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EY ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, 2006). Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Sairaanhoitajan opetussuunnitelma on laadittu niin, että
-tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
-koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan.
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Sairaanhoitajaopiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen lähtee hoitotyöhön perehtymisestä ja etenee hoitotyön soveltajaksi. Vuosi- ja lukukausiteemat auttavat oppijaa suunnittelemaan ja arvioimaan ammatillista kasvuaan ja keskittymään ydinosaamisen oppimiseen. Tutkinnon suorittamisen ja riittävän työkokemuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Sairaanhoitajakoulutuksen oppimisnäkemyksen mukaan opiskelija on itseohjautuva ja omasta ammatillisesta kasvustaan ja kehittymisestään vastuun ottava yksilö. Opiskelija pitää yllä koko koulutuksen ajan henkilökohtaista oppimisympäristöä (PLE= personal learning environment),

Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita. Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijoiden ammatillista kasvua ja koulutuksen erilaisilla toteutustavoilla mahdollistetaan vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukainen eteneminen opinnoissa.

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa määritellään opintojaksojen tavoitteet ja keskeinen asiasisältö, laajuus opintopisteinä sekä opintojen ja opetuksen järjestämisen periaatteet sekä vaadittavat suoritukset. Koulutuksen toteutussuunnittelu toteutetaan lukukausittain. Harjoitteluiden sijoittuminen opetussuunnitelmaan saattaa aiheuttaa muutoksia opintojen etenemisjärjestykseen. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja näyttö (AHOT), työn opinnollistaminen ja opiskelun henkilökohtaistaminen (HOPS) tukevat opiskelijoiden osaamisen kehittymistä.

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen integrointi sekä oppiminen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä. Opiskelussa vuorottelevat lähi- ja etäopetus sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäinen opiskelu. Osa opiskelua ja oppimista tapahtuu koululla taitopajoissa ja simulaatioissa. Harjoittelu aidoissa työelämän ympäristöissä sekä muut työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ovat osa opiskelua ja osaamisen kehittymistä.

Kansainvälistyminen kuuluu opiskeluun. Ruotsin kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään ammattikorkeakouluasetuksen 7§:n mukaisen kielitaidon, joka arvioidaan kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaisesti. Englannin kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisen kielitaidon (taso B2). Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeelliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Kieli- ja viestintäopintoja voidaan integroida ammattiaineiden opintoihin.

Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista 60 op verran joko ulkomailla vaihto-ohjelmissa tai Savoniassa valitsemalla opintoja Bachelor' Degree of Nursing tutkinnosta. Opintojen tai harjoittelujen suorittaminen ulkomailla ei jatka opiskeluaikaa. Opiskelija voi halutessaan suorittaa valinnaisia kieliopintoja, jotka sisällytetään osaksi henkilökohtaista opiskelu- ja urasuunnitelmaa.

Arvioinnissa noudatetaan Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmassa lukukauden opinnoista kerätään palautetta.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026 2. / 2027
SN24KM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
SN24KM-1002
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
ST00BB27 Oppijana korkeakoulussa 5
ST00BD19 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5
ST00BK37 English in Social and Health Care and Intercultural Communication 5
ST00BB26 Tutkin, oivallan, kehitän 5
ST00BK38 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel 5
ST00BC29 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 5
SN24KM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 155)

155
SN24KM-1004
Pakolliset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

135
SA00BJ15 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1 5
SA00BJ16 Hoitotaito 5
SA00BJ17 Hoitotaidon kliininen osaaminen 5
SA00BJ18 Lääkehoidon perusteet 5
SA00BJ19 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2 5
SA00BJ20 Sisätautia sairastavan hoitotyö 5
SA00BJ22 Harjoittelu: Hoitotaito 10
SA00BJ21 Harjoittelu: Sisätautia sairastavan hoitotyö 10
SA00BJ23 Keskeisten sairauksien lääkehoito 5
SA00BJ24 Perioperatiivinen hoitotyö 5
SA00BJ25 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 5
SA00BJ27 Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö 10
SA00BJ28 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5
SA00BJ26 Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 10
SA00BJ29 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 10
SA00BJ30 Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö 5
SA00BJ31 Harjoittelu: Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö 10
SA00BJ32 Kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden kehittyminen 5
SA00BJ33 Harjoittelu: Hoitotyön monialainen kehittäminen 5
SA00BJ34 Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen täydentäminen 10
SN24KM-1005
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
SA00BJ35 Akuutti- ja tehohoitotyö 10
SA00BJ36 Harjoittelu: Akuutti- ja tehohoitotyö 10
SA00BJ37 Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ38 Harjoittelu: Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ39 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ40 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ42 Sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ43 Harjoittelu: Sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ44 Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat ja eri potilasryhmät 5
SA00BJ45 Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito 5
SA00BJ46 Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiiviisessa hoidossa 5
SA00BJ47 Harjoittelu: Palliatiivinen hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
SN24KM-1006
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
SN24KM-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
Yhteensä 210 30 60 60 135 30 30 30 30 30 30 105 30 30 30 30 30 30 105

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SN24KM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
SN24KM-1002
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
ST00BB27 Oppijana korkeakoulussa 5
ST00BD19 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5
ST00BK37 English in Social and Health Care and Intercultural Communication 5
ST00BB26 Tutkin, oivallan, kehitän 5
ST00BK38 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel 5
ST00BC29 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 5
SN24KM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 155)

155
SN24KM-1004
Pakolliset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

135
SA00BJ15 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1 5
SA00BJ16 Hoitotaito 5
SA00BJ17 Hoitotaidon kliininen osaaminen 5
SA00BJ18 Lääkehoidon perusteet 5
SA00BJ19 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2 5
SA00BJ20 Sisätautia sairastavan hoitotyö 5
SA00BJ22 Harjoittelu: Hoitotaito 10
SA00BJ21 Harjoittelu: Sisätautia sairastavan hoitotyö 10
SA00BJ23 Keskeisten sairauksien lääkehoito 5
SA00BJ24 Perioperatiivinen hoitotyö 5
SA00BJ25 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 5
SA00BJ27 Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö 10
SA00BJ28 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5
SA00BJ26 Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 10
SA00BJ29 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 10
SA00BJ30 Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö 5
SA00BJ31 Harjoittelu: Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö 10
SA00BJ32 Kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden kehittyminen 5
SA00BJ33 Harjoittelu: Hoitotyön monialainen kehittäminen 5
SA00BJ34 Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen täydentäminen 10
SN24KM-1005
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
SA00BJ35 Akuutti- ja tehohoitotyö 10
SA00BJ36 Harjoittelu: Akuutti- ja tehohoitotyö 10
SA00BJ37 Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ38 Harjoittelu: Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ39 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ40 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ42 Sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ43 Harjoittelu: Sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
SA00BJ44 Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat ja eri potilasryhmät 5
SA00BJ45 Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito 5
SA00BJ46 Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiiviisessa hoidossa 5
SA00BJ47 Harjoittelu: Palliatiivinen hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
SN24KM-1006
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
SN24KM-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10