Siirry suoraan sisältöön

Innovaatiotoiminnan asiantuntija (YAMK): LYI24KY

Tunnus: LYI24KY

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Tutkinto tuottaa tulevaisuuden työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa monialaisen innovaatiotoiminnan eri ulottuvuuksista ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Tradenomi (ylempi amk) on englanniksi Master of Business Administration (Amk-asetus 1129/2014).

Muotoilu-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaosaaminen ovat vihreän siirtymän ja kestävän liiketoiminnan jatkumisen edellytyksenä. Vastuulliseen liiketoimintaan kohdistuvat odotukset vaativat työelämän asiantuntijoilta ja johtajilta kykyä hallita monialaista innovaatiotoimintaa. Tämä tutkinto antaa erityisesti valmiuksia
- uusien ja luovien ajattelumallien ja toimintatapojen muotoiluun
- kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen
- tiimin potentiaalin hyödyntämiseen epäselvässä ja muuttuvassa innovaatioympäristössä
- asiantuntijana toimimiseen luovassa tuotekehitysprosessissa
- monialaisen tuotekehitystiimin ja -prosessin johtamiseen
- kaupallistettavissa olevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen.

YAMK-tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 ja se antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Ammatilliset ja yamk-tutkintojen yhteiset osaamistavoitteet on kuvattu opetussuunnitelman liitteissä. Ammatilliset osaamistavoitteet ovat
- asiakaslähtöinen ajattelu
- tuotekehitysosaaminen
- kaupallistamisosaaminen
- tiimityötaidot.

Opinnot muodostuvat koulutusalan ammattiopinnoista (30 op) ja monialaisista valinnaisista opinnoista (30 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyöhön sisältyy 5 opintopisteen laajuinen pakollinen opintojakso Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä.

Tutkinto sisältää paljon mahdollisuuksia opiskelupolun personointiin. Opiskelija laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS), jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Tutkinto sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä. Savonian henkilöstö ohjaa henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Tutkintoon voidaan sisällyttää Savoniassa tai muissa korkeakouluissa suoritettuja saman tasoisia opintoja. HOPSiin voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja edellyttäen, että opiskeluoikeusaika riittää tutkinnon suorittamiseen.

Toteutus

Opiskeluoikeusaika on 3 vuotta. Opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksilöllisen opiskeluaikataulun vuoksi ja on tyypillisesti työn ohessa opiskelevilla 1,5–3 vuotta. Päätoimisesti opiskelevalla opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

Opinnoissa käytetään tiimioppimisen periaatteita, joissa itseohjautuvuus, reflektiivisyys, tutkimuksellisuus sekä tiedon ja osaamisen jakaminen korostuvat. Opiskelu tapahtuu monialaisissa tiimeissä, joissa verkostoituminen sekä asiantuntijuuden vaihto ovat tärkeitä. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen.

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina, jotka sisältävät itsenäistä ja monialaisissa tiimeissä tehtävää opiskelua. Opintojen aikana on mahdollisuus muutaman kerran tavata toisia opiskelijoita intensiivipäivissä kampuksella. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö voivat kytkeytyvät joko oman työpaikan tai toimintaympäristön kehittämiseen tai opintojen aikana tunnistettuun laajempaan kehittämisilmiöön.

Kunkin opintojakson arviointi perustuu arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa. Opinnäytetyön ja monialaisten valinnaisten opintojen arviointikriteerit ovat opetussuunnitelman liitteenä.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026
LYI24KY-1001
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LYI24KY-1002
Pakolliset alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
4_INX9000 Innovaatioprosessi 20
LYI24KY-1003
Valinnaiset alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4_LLYA802 Tulevaisuuden johtajuus 5
4_LLYA670 Liiketoiminnan luova kehittäminen 5
4_LLYA680 Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen 5
4_LLYA115 Strateginen talouden ohjaus 5
4_LLYA220 Huippumyyjä ja myymisen taito 5
4_MJF9136 Professional Communication 5
4_LLYA255 yPolku2 - Ideasta asiakastyöhön 5
4_LLYA260 yPolku3 - Liiketoiminnan käynnistäminen 5
4_LLYA210 Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen liiketoiminnassa 5
4_MYA500 Johtamisen psykologia 5
YONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5
Yhteensä 90 20 50 10 0 20 30 20 5 5 0 20 30 20 5 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LYI24KY-1001
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LYI24KY-1002
Pakolliset alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
4_INX9000 Innovaatioprosessi 20
LYI24KY-1003
Valinnaiset alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4_LLYA802 Tulevaisuuden johtajuus 5
4_LLYA670 Liiketoiminnan luova kehittäminen 5
4_LLYA680 Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen 5
4_LLYA115 Strateginen talouden ohjaus 5
4_LLYA220 Huippumyyjä ja myymisen taito 5
4_MJF9136 Professional Communication 5
4_LLYA255 yPolku2 - Ideasta asiakastyöhön 5
4_LLYA260 yPolku3 - Liiketoiminnan käynnistäminen 5
4_LLYA210 Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen liiketoiminnassa 5
4_MYA500 Johtamisen psykologia 5
YONT
Opinnäytetyö
30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot
10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5