Siirry suoraan sisältöön

Tunneäly työssäLaajuus (5 op)

Tunnus: JO00BB72

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää tunneälyn keskeiset elementit työkontekstissa
• tunnistaa omiin tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä
• ymmärtää tunneälyn merkityksen johtamisessa ja osaa hyödyntää tunneälyä johtamisen eri tilanteissa
• tiedostaa tunneälyn merkityksen asiakaspalvelutilanteissa ja osaa hyödyntää tunneälyä asiakaspalvelutilanteissa
• tuntee tunneälyn merkityksen ja vaikutuksen ja kykenee hyödyntämään niitä työssä menestyäkseen työssä
• tuntee tunneälyn kehittämisen keinoja

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:
• Tunneälyn elementit työelämässä
• tunneäly asiakaspalvelussa
• tunneäly johtamisessa
• tunneälyn kehittäminen
• tunneälyn vaikutus työssä menestymiseen