Siirry suoraan sisältöön

ER23SP Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma: ER23SP

Tunnus: ER23SP

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma johtaa tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on insinööri (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa osaavia insinöörejä kasvavan ja kehittyvän rakennustoimialan tarpeisiin. Rakennusala tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja opiskelijoille sekä alalla toimiville insinööreille. Työtehtävät alalla ovat vaihtelevia ja tarjoavat tekijöilleen mielenkiintoisia haasteita. Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuva insinööri voi työskennellä rakennushankkeen suunnittelussa, työmaan johtamisessa ja kiinteistöhallinnossa. Koulutus valmentaa rakennusten, siltojen, teiden, katujen, ympäristö- ja kunnallisteknisten rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.

Uusina haasteina ovat korjaus- ja ympäristörakentamiseen ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut. Rakennusinsinööri vastaa siitä, että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena syntyy laadukas, kestävän kehityksen sekä teknis-taloudelliset seikat huomioon ottava, aikataulullisesti määräaikaan valmistunut rakennusprojekti. Rakennustekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua kolmeen eri suuntautumisvaihtoehtoon: rakennesuunnitteluun, talonrakennustuotantoon tai infrarakentamiseen.

Rakennesuunnittelun opinnot antavat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen vaativan luokan betoni-, puu- ja teräsrakenteiden sekä rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyteen tarvittavat teoreettiset opinnot. Opinnoissa keskitytään pientalojen, teollisuushallien ja kerrostalojen rakenteiden suunnitteluun.

Talonrakennustuotannon opinnot suorittamalla saat valmiudet toimia Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Lisäksi tavanomaisen luokan rakennesuunnittelijan pätevyyteen tarvittavat teoreettiset opinnot betoni-, puu- ja teräsrakenteiden ja rakennusfysiikan osalta voidaan sisällyttää tutkintoon.

Infrarakentamisen opinnoissa opiskelija saa taidot suunnitella, rakentaa ja rakennuttaa infran ja ympäristöalan rakenteita (sillat ja liikenneväylät), vesihuoltojärjestelmiä sekä ympäristö- ja kunnallisteknisiä rakenteita. Tehtävät liittyvät sekä uudis- että korjausrakentamiseen ja ylläpitoon. Infrainsinööri voi toimia suunnittelutoimistoissa suunnittelijana, rakennusyritysten tuotannonjohto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä sekä rakentamis- ja rakennuttamisorganisaatioiden asiantuntijana.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Rakennusinsinöörin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
• tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
• koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
• laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu
osaaminen tunnistetaan
• vastaa opintojensa etenemisestä.

Rakennustekniikan opetussuunnitelma etenee vuositeemojen mukaisesti. Samalla opiskelijan ammatillinen osaaminen vahvistuu noviisista kohti asiantuntijuutta. Ensimmäinen lukuvuosi on yhteinen kaikille rakennustekniikan opiskelijoille. Tämän jälkeen opiskelija voi ryhtyä erikoistumaan rakennesuunnitteluun, talonrakennustuotantoon tai infrarakentamiseen.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrit-telemisessä ja saavuttamisessa.

Opintojen vuositeemojen mukainen eteneminen kuvataan opetussuunnitelman liitteessä.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Rakennustekniikan koulutusohjelman projektiopetusmallissa (CDIO) pyritään kehittämään opiskelijan kokonaisvaltaista ajattelua, jossa työvaiheina ovat tehtävänanto ja vaatimusmäärittelyt, suunnittelu, toteutus ja käyttö. Osa rakennusinsinöörin ammattiopinnoista kytketään tähän rakennusalan projektioppimisympäristöön. Projektiopetus aloitetaan pientalon suunnitteluprojektilla ensimmäisenä opiskeluvuotena. Toisena vuotena toteutetaan kerrostalon suunnitteluprojekti ja kolmantena halliprojekti. Projektiopetus päätetään neljännen opiskeluvuoden yrityslähtöiseen projektiin. Projektiopintojen avulla opiskelijalle muodostuu havainnollinen käsitys omasta rakennusinsinöörin roolista, rakennushankkeen eri vaiheista, rakennuttamisesta ja suunnittelusta tuotantoon saakka.

Opiskelun tavoitteena on opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kasvu. Opiskelun myötä noviisista kasvaa oma-aloitteinen ja itsenäinen asiantuntija. Opiskelijoiden itseohjautuvuutta korostetaan opetuksessa ja ohjauksessa opintojen alusta lähtien. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään, ja oppimisen tavoitteena on opitun syvällinen ymmärtäminen.

Ohjauksen tavoitteena on tukea opintoja niiden eri vaiheissa. Opintojen alussa ohjauksessa painottuu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa myös aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Opintojen edetessä painottuu uraohjaus, jolla tuetaan asiantuntijuuden suuntaamista, työelämävalmiuksien kehittymistä sekä työllistymistä. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. Kaiken ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelijan oman ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan arviointia ja parantaa siten valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

Kansainvälisyystaidot ovat tärkeä osa insinöörin osaamista. Jokaisen opiskelijan tulee sisällyttää henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa vähintään 5 op vieraalla kielellä suoritettuja opintoja. Opiskelija voi painot-taa kansainvälistymistä HOPS:issaan valitsemalla opintoja englannin kielellä toteutetusta tarjonnasta. Kansainvälisyyttä voi vahvistaa myös lukukauden tai -vuoden mittaisella opiskelijavaihdolla tai suorittamalla harjoittelun ulkomailla.

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös opiskelijan substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026 2. / 2027
ER23SP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

40
ER23SP-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

40
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EXX8010 Matematiikka 1 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_EXX8020 Matematiikka 2 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_EXX8030 Matematiikka 3 5
4_ERXP810 Introduction to Business Economics 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
ER23SP-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 145)

145
ER23SP-1004
Yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

75
4_ERXT810 Rakennusmateriaalioppi 5
4_ERXT820 Pientalosuunnittelun perusteet 5
4_ERXT830 Tekninen piirustus ja mallintaminen 5
4_ERXG810 Geotekniikka ja pohjarakennus 5
4_ERXT840 Rakennusalan projekti 1 (pientalo) 5
4_ERXN810 Betonimateriaalitekniikka 5
4_ERXV810 Statiikka 5
4_ERXG820 Mittaustekniikka ja kaavoitus 5
4_ERXN820 Rakennetekniikan perusteet ja teräsrakentaminen 5
4_ERXV820 Lujuusoppi 5
4_ERXZ810 Rakentamistalous 1 5
4_ERXG830 Maa- ja kalliorakentaminen 5
4_ERXN830 Betonirakenteet 1 5
4_ERXN840 Puurakenteet 1 5
4_ERXT880 Rakennusalan projekti 4 (yritys) 5
ER23SP-1005
Rakennesuunnittelun ja talonrakennustuotannon osaajan yhteiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
4_ERXT850 Kerrostalosuunnittelun perusteet 5
4_ERXN850 Rakennusfysiikka 5
4_ERXT860 Rakennusalan projekti 2 (kerrostalo) 5
4_ERXZ830 Korjausrakentaminen 1 5
4_ERXZ850 Talotekniikka 5
4_ERAN820 Teräsrakenteet 1 5
4_ERXZ870 Korjausrakentaminen 2 5
4_ERXN860 Betonityöt ja elementtirakenteet 5
ER23SP-1006
Rakennesuunnittelun osaaja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
4_ERAM810 Rakennusalan matematiikka 5
4_ERAV810 Kehärakenteiden elementtimenetelmä 5
4_ERAN810 Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu ja halliprojekti 5
4_ERAN830 Betonirakenteet 2 5
4_ERAN840 Teräsrakenteet 2 5
4_ERAN850 Puurakenteet 2 5
ER23SP-1007
Talonrakennustuotannon osaaja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
4_ERXZ820 Rakennustyömaan laatu ja työturvallisuus 5
4_ERXZ840 Rakentamistalous 2 5
4_ERXT870 Rakennusalan projekti 3 (halli) 5
4_ERAZ810 Rakennuttaminen 5
4_ERXZ860 Rakennustyömaan johtaminen 5
4_ERXZ880 Rakentamistalous 3 5
ER23SP-1008
Infrarakentamisen osaaja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 70)

0 - 70
4_ERAJ810 Tiensuunnittelu 5
4_ERAG810 Geotekniset laskelmat 5
4_ERXJ820 Katutekniikka 5
4_ERAJ820 Rakennusalan projekti 2 (infra) 5
4_ERXJ810 Liikennetekniikka 5
4_ERAG820 Maanrakennustekniikka ja ympäristötekniset rakenteet 5
4_ERAJ830 Infrarakentamisen työmaatekniikka ja tuotantotalous 5
4_ERAJ840 Tien rakentaminen 5
4_EYX8000 Vesihuollon perusteet 5
4_ERAJ850 Liikenneväylien kunnossapito ja perusparantaminen 5
4_ERAG830 Kalliorakennustekniikka 5
4_ERXJ830 Infrarakentamisen tuotannonohjaus ja rakennuttaminen 5
4_ERAJ860 Siltatekniikka 5
4_EYX8010 Vesihuoltotekniikka 5
ER23SP-1009
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
ER23SP-1010
Valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4_ERVG010 Syvät kaivannot ja mallintaminen 5
4_ERVZ820 BIM rakennustuotannossa 5
4_ERVN810 Puurakenteet 3 5
4_EMV4000 Ratatekniikka 5
ER23SP-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
ER23SP-1012
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 240 60 80 130 80 30 30 35 45 65 65 70 10 30 30 35 45 65 65 70 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
ER23SP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

40
ER23SP-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

40
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EXX8010 Matematiikka 1 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_EXX8020 Matematiikka 2 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_EXX8030 Matematiikka 3 5
4_ERXP810 Introduction to Business Economics 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
ER23SP-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 145)

145
ER23SP-1004
Yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

75
4_ERXT810 Rakennusmateriaalioppi 5
4_ERXT820 Pientalosuunnittelun perusteet 5
4_ERXT830 Tekninen piirustus ja mallintaminen 5
4_ERXG810 Geotekniikka ja pohjarakennus 5
4_ERXT840 Rakennusalan projekti 1 (pientalo) 5
4_ERXN810 Betonimateriaalitekniikka 5
4_ERXV810 Statiikka 5
4_ERXG820 Mittaustekniikka ja kaavoitus 5
4_ERXN820 Rakennetekniikan perusteet ja teräsrakentaminen 5
4_ERXV820 Lujuusoppi 5
4_ERXZ810 Rakentamistalous 1 5
4_ERXG830 Maa- ja kalliorakentaminen 5
4_ERXN830 Betonirakenteet 1 5
4_ERXN840 Puurakenteet 1 5
4_ERXT880 Rakennusalan projekti 4 (yritys) 5
ER23SP-1005
Rakennesuunnittelun ja talonrakennustuotannon osaajan yhteiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
4_ERXT850 Kerrostalosuunnittelun perusteet 5
4_ERXN850 Rakennusfysiikka 5
4_ERXT860 Rakennusalan projekti 2 (kerrostalo) 5
4_ERXZ830 Korjausrakentaminen 1 5
4_ERXZ850 Talotekniikka 5
4_ERAN820 Teräsrakenteet 1 5
4_ERXZ870 Korjausrakentaminen 2 5
4_ERXN860 Betonityöt ja elementtirakenteet 5
ER23SP-1006
Rakennesuunnittelun osaaja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
4_ERAM810 Rakennusalan matematiikka 5
4_ERAV810 Kehärakenteiden elementtimenetelmä 5
4_ERAN810 Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu ja halliprojekti 5
4_ERAN830 Betonirakenteet 2 5
4_ERAN840 Teräsrakenteet 2 5
4_ERAN850 Puurakenteet 2 5
ER23SP-1007
Talonrakennustuotannon osaaja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
4_ERXZ820 Rakennustyömaan laatu ja työturvallisuus 5
4_ERXZ840 Rakentamistalous 2 5
4_ERXT870 Rakennusalan projekti 3 (halli) 5
4_ERAZ810 Rakennuttaminen 5
4_ERXZ860 Rakennustyömaan johtaminen 5
4_ERXZ880 Rakentamistalous 3 5
ER23SP-1008
Infrarakentamisen osaaja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 70)

0 - 70
4_ERAJ810 Tiensuunnittelu 5
4_ERAG810 Geotekniset laskelmat 5
4_ERXJ820 Katutekniikka 5
4_ERAJ820 Rakennusalan projekti 2 (infra) 5
4_ERXJ810 Liikennetekniikka 5
4_ERAG820 Maanrakennustekniikka ja ympäristötekniset rakenteet 5
4_ERAJ830 Infrarakentamisen työmaatekniikka ja tuotantotalous 5
4_ERAJ840 Tien rakentaminen 5
4_EYX8000 Vesihuollon perusteet 5
4_ERAJ850 Liikenneväylien kunnossapito ja perusparantaminen 5
4_ERAG830 Kalliorakennustekniikka 5
4_ERXJ830 Infrarakentamisen tuotannonohjaus ja rakennuttaminen 5
4_ERAJ860 Siltatekniikka 5
4_EYX8010 Vesihuoltotekniikka 5
ER23SP-1009
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
ER23SP-1010
Valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4_ERVG010 Syvät kaivannot ja mallintaminen 5
4_ERVZ820 BIM rakennustuotannossa 5
4_ERVN810 Puurakenteet 3 5
4_EMV4000 Ratatekniikka 5
ER23SP-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
ER23SP-1012
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0