Siirry suoraan sisältöön

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK): YA23SY

Tunnus: YA23SY

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Tutkinto tuottaa tulevaisuuden työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa kestävästä kehityksestä ja käytännön osaamista vastuullisesta vaikuttamisesta sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot eri alojen vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Tradenomi (ylempi amk) on englanniksi Master of Business Administration (Amk-asetus 1129/2014).

Kaikkia aloja koskeva taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen ja kulttuurinen kestävyys on murroksessa kansallisesti ja globaalisti. Kestävyysmurrokseen vastaaminen edellyttää monialaista ja kokonaisvaltaista asiantuntijuutta. Tämä tutkinto antaa erityisesti valmiuksia
- vaikuttaa yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla kestävän tulevaisuuden ja kasvun rakentamiseen
- vastuullisten valintojen ja päätöksien tekemiseen sekä vastuullisten liiketoimintamallien kehittämiseen
- inhimillisen turvallisuuden edistämiseen
- tulevaisuuden muotoiluun ja kestävän kehityksen muutoksen johtamiseen
- laajan kestävän kehityksen projektin toteuttamiseen

YAMK-tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 ja se antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Ammatilliset ja yamk-tutkintojen yhteiset osaamistavoitteet on kuvattu opetussuunnitelman liitteissä. Ammatilliset osaamistavoitteet ovat
- Kestävän tulevaisuuden asiantuntijuus
- Muutosjohtamisosaaminen
- Kehittämisosaaminen

Opinnot muodostuvat koulutusalan ammattiopinnoista (30 op) ja monialaisista valinnaisista opinnoista (30 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyöhön sisältyy 5 opintopisteen laajuinen pakollinen opintojakso Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä.

Tutkinto sisältää paljon mahdollisuuksia opiskelupolun personointiin. Opiskelija laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS), jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Tutkinto sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä. Savonian henkilöstö ohjaa henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Tutkintoon voidaan sisällyttää Savoniassa tai muissa korkeakouluissa suoritettuja saman tasoisia opintoja. HOPSiin voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja edellyttäen, että opiskeluoikeusaika riittää tutkinnon suorittamiseen.

Toteutus

Opiskeluoikeusaika on 3 vuotta. Opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksilöllisen opiskeluaikataulun vuoksi ja on tyypillisesti työn ohessa opiskelevilla 1,5–3 vuotta. Päätoimisesti opiskelevalla opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työelämäkokemusta, jota syvennetään asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisellä opetuksella. Reflektiivisyys, tutkimuksellisuus sekä tiedon ja osaamisen jakamisen periaate korostuvat. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen.

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina, jotka sisältävät itsenäistä ja monialaisissa tiimeissä tehtävää opiskelua. Opintojen aikana on mahdollisuus muutaman kerran tavata toisia opiskelijoita intensiivipäivissä kampuksella. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö voivat kytkeytyvät joko oman työpaikan tai toimintaympäristön kehittämiseen tai opintojen aikana tunnistettuun laajempaan kehittämisilmiöön.

Kunkin opintojakson arviointi perustuu arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa. Opinnäytetyön ja monialaisten valinnaisten opintojen arviointikriteerit ovat opetussuunnitelman liitteenä.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026
YA23SY-1001
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YA23SY-1002
Pakolliset alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
YA00BE19 Tulevaisuuden kestävän kehityksen lähtökohtia 5
YA00BE20 Ekososiaalisen kestävyyden muotoilu 5
YA00BE21 Kestävän tulevaisuuden kehittämisprojekti 10
YA23SY-1003
Valinnaiset alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4_WUYI900 Alternative Energy Sources and Greenhouse Gas Free Energy Production 5
JD00BA26 Digivihreä teknologiateollisuus 5
YA00BG69 Ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöissä 5
JO00BH44 Green care -luontohyvinvointikonseptin mahdollisuudet 5
JD00BA24 Ilmastoturvallinen terveydenhuolto 5
JD00BA19 Ilmastoturvallisuuden lähtökohtia 5
JD00BA27 Ilmastoturvallisuus maataloudessa 5
JD00BA28 Ilmastoturvallisuus, ruoantuotannon kestävyys ja ruokaturva 5
JD00BA21 Ilmastoturvallisuuden vaikuttavuuden arvioinnin ja ennakoinnin menetelmät 5
YA00BG68 Kestävä ja uudistuva matkailu 5
YA00BG67 Kestävä ja vastuullinen johtaminen 5
JD00BA22 One Health: ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys 5
YA00BG66 Taidelähtöiset menetelmät tulevaisuustyössä 5
JD00BA20 Vastuullinen vihreä siirtymä 5
JD00BA25 Vähähiilinen teknologiateollisuus 5
YONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5
Yhteensä 90 35 10 5 25 10 5 5 5 0 25 10 5 5 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YA23SY-1001
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YA23SY-1002
Pakolliset alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
YA00BE19 Tulevaisuuden kestävän kehityksen lähtökohtia 5
YA00BE20 Ekososiaalisen kestävyyden muotoilu 5
YA00BE21 Kestävän tulevaisuuden kehittämisprojekti 10
YA23SY-1003
Valinnaiset alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4_WUYI900 Alternative Energy Sources and Greenhouse Gas Free Energy Production 5
JD00BA26 Digivihreä teknologiateollisuus 5
YA00BG69 Ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöissä 5
JO00BH44 Green care -luontohyvinvointikonseptin mahdollisuudet 5
JD00BA24 Ilmastoturvallinen terveydenhuolto 5
JD00BA19 Ilmastoturvallisuuden lähtökohtia 5
JD00BA27 Ilmastoturvallisuus maataloudessa 5
JD00BA28 Ilmastoturvallisuus, ruoantuotannon kestävyys ja ruokaturva 5
JD00BA21 Ilmastoturvallisuuden vaikuttavuuden arvioinnin ja ennakoinnin menetelmät 5
YA00BG68 Kestävä ja uudistuva matkailu 5
YA00BG67 Kestävä ja vastuullinen johtaminen 5
JD00BA22 One Health: ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys 5
YA00BG66 Taidelähtöiset menetelmät tulevaisuustyössä 5
JD00BA20 Vastuullinen vihreä siirtymä 5
JD00BA25 Vähähiilinen teknologiateollisuus 5
YONT
Opinnäytetyö
30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot
10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5