Siirry suoraan sisältöön

LL23SM Liiketalouden tutkinto-ohjelma: LL23SM

Tunnus: LL23SM

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike on tradenomi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Valmistuva tradenomi ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuden. Hänellä on valmiudet jatkuvaan muutokseen. Hänen työskentelyään ohjaavat asiakasnäkökulma, tuloksellisuus ja vastuullisuus. Liiketoiminnassa korostuvat tiedon hallinta ja yhteiskuntavastuu. Liike-elämän asiantuntija hallitsee oman ajankäyttönsä ja kehittää aktiivisesti itseään sekä työyhteisöään innovatiivisten ja kilpailukykyisten toimintatapojen löytämiseksi. Hänellä on valmiudet työskennellä monikulttuurisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Savoniasta valmistuvat tradenomit sijoittuvat erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tai yrittäjiksi.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Tradenomin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
• tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen ja
• koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
• laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
• vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opiskelija omaksuu ensimmäisen vuoden aikana liiketoimintaosaamisen perusteet ja tutustuu liiketoimintaympäristöön. Hän luo perustan asiantuntijalta vaadittaville henkilökohtaisille valmiuksille. Opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tiimitoimintaan ja alkaa muodostaa ammatti-identiteettiään.

Opiskelija vahvistaa toisen opiskeluvuoden aikana ammattikuvaansa ja kehittää strategista ajattelua, kustannustietouden sekä myynnin ja markkinoinnin osaamistaan. Opiskelija oppii ratkaisemaan ongelmia luovasti ja hän vahvistaa viestintä- ja menetelmäosaamistaan.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija syventää asiantuntijuuttaan ja soveltaa sitä erilaisissa oppimistilanteissa ja työelämäyhteyksissä. Opiskelijan kokonaisvaltainen ymmärrys omasta erityisalasta kehittyy. Hänen työyhteisö- ja esihenkilötaidot vahvistuvat.

Opiskelija osoittaa opinnäytetyöprosessissa hallitsevansa tutkimuksellisen työotteen sekä kykynsä yhdistää teoreettista tietoa käytännön ilmiöiden tarkasteluun ja kehittämistyöhön.

Opintojen vuositeemojen mukainen eteneminen kuvataan opetussuunnitelman liitteessä.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus. Liiketalouden tutkinto-ohjelma toteutetaan verkko-opintoina. Lisäksi järjestetään yksittäisiä intensiivipäiviä, joiden tarkoituksena on tukea erityisesti ryhmäytymistä.

Suunnittelemme, toteutamme, arvioimme ja kehitämme koulutusta yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin varmistamme, että tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma vastaa työelämän tarpeita. Yhteistyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, osaamisen jakamiseen ja yhdessä oppimiseen.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet. Huolehdimme oppimateriaalien ja opetuksen saavutettavuudesta osana kestävää kehitystä.

Opiskelun tavoitteena on opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kasvu. Opiskelun myötä noviisista kasvaa oma-aloitteinen ja itsenäinen asiantuntija. Korostamme opiskelijoiden itseohjautuvuutta opetuksessa ja ohjauksessa opintojen alusta lähtien. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään, ja oppimisen tavoitteena on opitun syvällinen ymmärtäminen.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Opintojen alussa ohjauksessa painottuu henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS), jossa myös aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Opintojen edetessä painottuu uraohjaus, jolla tuetaan asiantuntijuuden suuntaamista, työelämävalmiuksien kehittymistä sekä työllistymistä. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. Kaiken ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelijan oman ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan arviointia ja parantaa siten valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelu- ja urasuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Kansainvälisyystaidot ovat tärkeä osa tradenomin osaamista. Opiskelija voi painottaa kansainvälistymistä HOPS:issaan valitsemalla englanninkielisiä opintoja sekä valinnaisia kieliopintoja. Kansainvälisyyttä voi vahvistaa myös opiskelijavaihdolla tai suorittamalla harjoittelu ulkomailla.

Arvioinnilla ohjaamme ja tarkistamme opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026
LL23SM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

60
LL23SM-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

60
4_LLM8000 Oppijana korkeakoulussa 5
4_LXMR100 Svenska på företaget 5
4_LLM8010 Yritystoiminta ja markkinointi 5
4_LXM8010 Juridiikan perusteet 5
4_LXM8020 Tietotekniset taidot 5
4_LLM8020 Taloushallinnon ja verotuksen perusteet 5
4_LXM8030 Talousmatematiikka 5
4_LXM8040 Kansantalous 5
4_LXM8050 Vuorovaikutteinen asiakaspalvelu ja myyntityö 5
4_LXM8060 Talouden suunnittelu 5
4_LXM8070 Projektinhallinta 5
4_LXME100 Business English 5
LL23SM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

65
LL23SM-1004
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

65
4_LXM8100 Asiantuntijaviestintä 5
4_LLM8030 Strateginen ajattelu 5
4_LXM8110 Kustannusten hallinta ja taloudellinen analyysi 5
4_LLX1900 Palvelujen kehittäminen 5
4_LLM8050 Myyntiprosessin hallinta 5
4_LLM8060 Digitaalinen liiketoiminta 10
4_LXME200 English for International Communication 5
4_LXM8120 Tutkiva ja kehittävä toiminta 5
4_LXM8130 Innovaatiojohtaminen 5
4_LLX2300 Vuorovaikutteinen lähijohtaminen 5
4_LXM8150 Talouden ohjaus 5
4_LLM8070 Liiketoiminnan juridiikka 5
LL23SM-1005
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
LL23SM-1006
Valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
4_LLX1400 Hallinto-oikeuden perusteet 5
4_LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5
4_LLX2200 Työelämän digitaidot 5
4_LXM8200 Palkkahallinto 5
4_LLXE400 Business, Culture and Society 5
4_LL82020 Kehittämisprojekti 5
4_LLHAR35 Kohdennettu harjoittelu 5
LL23SM-1013
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LL23SM-1014
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_LLHAR1 Harjoittelu 1 6
4_LLHAR2 Harjoittelu 2 6
4_LLHAR3 Harjoittelu 3 6
4_LLHAR4 Harjoittelu 4 6
4_LLHAR5 Harjoittelu 5 6
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 210 72 77 50 6 30 42 33.5 43.5 26 24 6 30 42 33.5 43.5 26 24 6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LL23SM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

60
LL23SM-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

60
4_LLM8000 Oppijana korkeakoulussa 5
4_LXMR100 Svenska på företaget 5
4_LLM8010 Yritystoiminta ja markkinointi 5
4_LXM8010 Juridiikan perusteet 5
4_LXM8020 Tietotekniset taidot 5
4_LLM8020 Taloushallinnon ja verotuksen perusteet 5
4_LXM8030 Talousmatematiikka 5
4_LXM8040 Kansantalous 5
4_LXM8050 Vuorovaikutteinen asiakaspalvelu ja myyntityö 5
4_LXM8060 Talouden suunnittelu 5
4_LXM8070 Projektinhallinta 5
4_LXME100 Business English 5
LL23SM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

65
LL23SM-1004
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

65
4_LXM8100 Asiantuntijaviestintä 5
4_LLM8030 Strateginen ajattelu 5
4_LXM8110 Kustannusten hallinta ja taloudellinen analyysi 5
4_LLX1900 Palvelujen kehittäminen 5
4_LLM8050 Myyntiprosessin hallinta 5
4_LLM8060 Digitaalinen liiketoiminta 10
4_LXME200 English for International Communication 5
4_LXM8120 Tutkiva ja kehittävä toiminta 5
4_LXM8130 Innovaatiojohtaminen 5
4_LLX2300 Vuorovaikutteinen lähijohtaminen 5
4_LXM8150 Talouden ohjaus 5
4_LLM8070 Liiketoiminnan juridiikka 5
LL23SM-1005
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
LL23SM-1006
Valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
4_LLX1400 Hallinto-oikeuden perusteet 5
4_LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5
4_LLX2200 Työelämän digitaidot 5
4_LXM8200 Palkkahallinto 5
4_LLXE400 Business, Culture and Society 5
4_LL82020 Kehittämisprojekti 5
4_LLHAR35 Kohdennettu harjoittelu 5
LL23SM-1013
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LL23SM-1014
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_LLHAR1 Harjoittelu 1 6
4_LLHAR2 Harjoittelu 2 6
4_LLHAR3 Harjoittelu 3 6
4_LLHAR4 Harjoittelu 4 6
4_LLHAR5 Harjoittelu 5 6
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0