Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikan tutkinto-ohjelma: EK23KM

Tunnus: EK23KM

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Konetekniikan tutkinto-ohjelma johtaa tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on insinööri (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Konetekniikan insinöörin varsin laaja tehtäväkenttä muodostuu pääosin suunnittelu- ja tuotekehitystehtävistä, tuotantoon liittyvistä kehitys- ja ohjaustehtävistä sekä tutkimus-, ja opetustehtävistä. Myös projektien johtamiseen sekä markkinointiin, laatuasioihin, huoltoon ja myyntiin liittyvät tehtävät ovat yleisiä. Konetekniikan insinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Nykyään yrityksissä insinöörit toimivat monialaisissa tiimeissä, jotka koostuvat eri alojen ammattilaista ja asiantuntijoista.

Koulutuksen lähtökohta on matemaattis-luonnontieteellinen. Konetekniikan insinööri osaa hyödyntää työssään nykyaikaisia tietokonepohjaisia menetelmiä mukaan lukien 3D-suunnittelujärjestelmät, simulointi ja etäohjelmointi. Tuotekehitysprosessi, tuotteen arkkitehtuuri, tuoterakenne ja modulointi samoin kuin verkostoituneet tuotantojärjestelmät ovat koneinsinöörille tuttuja. Lisäksi koneiden ja laitteiden elinkaariajattelu ja palveluliiketoiminta tulee tutuksi opiskelun aikana. Konetekniikan insinööri tuntee myös tuotannossa ja tuotteessa hyödynnettävän automaation menetelmät ja järjestelmät. Toimiminen kotimaisissa ja kansainvälisissä työyhteisöissä edellyttää konetekniikan insinööriltä kykyä ryhmätyöhön, kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä riittävää vieraiden kielien taitoa.

Konetekniikan opinnoissa suuntaudutaan tuotekehitykseen tai tuotantotekniikkaan. Suuntautumisen valinta tapahtuu toisen lukuvuoden aikana ja suuntaavat opinnot alkavat kolmannen lukuvuoden keväällä.

Konetekniikan tutkinto-ohjelman päivätoteutuksella suuntaudutaan tuotekehitykseen tai tuotantotekniikkaan ja monimuotototeutuksessa suuntautuminen on tuotantotekniikka.

Tuotantotekniikasta valmistunut konetekniikan insinööri vastaa koneiden ja laitteiden tuotannon johtamisesta. Opinnoissa perehdytään erilaisiin valmistusmenetelmiin, tuotantoprosesseihin, tuotannon simulointiin ja kokonaisvaltaiseen laatuajatteluun. Valtaosa ammattiopinnoista on yhdistetty projektimaiseen työskentelyyn (yritysprojektit).

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Koneinsinöörin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opiskelijan henkilökohtaisen oppimispolun ja urakehityksen rakentamista tukevat sekä opettajat että vertaisryhmät. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajan. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja seuraavat sen toteutumista opettajatuutorin kanssa.

Opiskelijan ammatillisen kasvun sisällöllistä etenemistä kuvataan opintovuosien tavoitteilla ja lukukausien teemoilla. Opintovuosien tavoitteet auttavat opiskelijoita, opettajia ja työelämän edustajia hahmottamaan, millaisten vaiheitten kautta ammatillisen osaamisen ajatellaan rakentuvan.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Konetekniikan tutkinto-ohjelman pedagogiset ratkaisut perustuvat projektiopetusmalliin (CDIO), jossa pyritään kehittämään opiskelijan kokonaisvaltaista ajattelua vaiheittain: tehtävänanto ja vaatimusmäärittelyt, suunnittelu, toteutus ja käyttö. Projektiopetus aloitetaan orientoivalla projektilla ensimmäisenä opiskeluvuotena ja projekteja jatketaan läpi opintojen päätyen laajoihin erikoistumisprojekteihin opintojen loppuvaiheessa. Erikoistumisprojektit voidaan toteuttaa myös opinnollistamisen periaatteella ja yleensä ne tehdään yritysten antamista tai oppilaitoksen yritysten kanssa yhdessä toteuttamien TKI-hankkeisiin liittyvistä aiheista. Kaikki projektiopinnot on kytketty opiskeltaviin teoriaopintokokonaisuuksiin. Projektiopetuksen avulla opiskelijalle muodostuu havainnollinen ja kokonaisvaltainen käsitys konetekniikan liiketoiminnan eri vaiheista, ideoinnista ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka.

Konetekniikan tutkinto-ohjelma toteuttaa myös mittavaa TKI-hanketoimintaa. Tyypillisesti hankkeissa toteutetaan tutkimus- ja kehitystyötä paikallisten yritysten kanssa ja luotu uusi tieto tuodaan päivittäiseen opetukseen. Opiskelijoiden tekemät erikoistumisprojektit ja opinnäytetyöt muodostavat yhden tutkimuksen ja kehityksen tukijalan. Opinnäytetyöt tehdään valtaosin teknologiateollisuuteen. Konetekniikan laboratoriot, joissa tehdään myös opetusta palvelevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön myös opiskelijoille.

Kansainvälistymiseen annetaan perusvalmiuksia kielten opintojaksoissa. Kielten opintoja integroidaan myös ammattiaineisiin. Opiskelija voi halutessaan sisällyttää opintoihinsa myös laajempia osia (60 op asti) Mechanical Engineering -tutkinto-ohjelmasta. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ja/tai harjoittelusta ulkomaisissa yhteistyöammattikorkeakouluissa ilman, että tämä jatkaa opiskeluaikaa.

Windesheim University of Applied Sciences (Hollanti)- ja Shanghai Polytechic University (Kiina)- ammattikorkeakoulujen kanssa voit suorittaa kaksoistutkinnon opiskelemalla kolmannen opiskeluvuoden yhteistyöyliopistossa ulkomailla.

Pakollisia kieliopintoja opetussuunnitelmaan sisältyy seuraavasti:
- Ruotsin kielen ja viestinnän opintoja siinä laajuudessa että opiskelija saavuttaa vähintään ammattikorkeakouluasetuksen 7§:n mukaisen kielitaidon, joka arvioidaan kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaisesti.
- Englannin kielen ja viestinnän opintoja siinä laajuudessa että opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisen kielitaidon (taso B2).
- Suomen kielen ja viestinnän opintoja siinä laajuudessa, että opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeelliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.
- Pakollisten kieliopintojen ohella opiskelija voi sisällyttää vapaasti valittavia kieliopintoja henkilökohtaiseen opiskelu-ja urasuunnitelmaansa (HOPS).

Koulutuksen toteutussuunnittelu ja opiskelijapalaute

Konetekniikan koulutuksen toteutussuunnittelu toteutetaan lukukausittain. Saman lukukauden aikana toteutettavat opintojaksot suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena ja tästä laaditaan toteutussuunnitelma. Toteutussuunnitelmassa huomioidaan lukuvuositeemaan/ alateemaan linkittyvät osaamistavoitteet.

Lukukaudesta kerätään määrällistä ja laadullista palautetta, joka käsitellään opiskelijoiden kanssa. Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta Repun yleisen Kaiku-palautejärjestelmän kautta. Palaute on mahdollista antaa omalla nimellä tai anonyymisti. Opettaja voi tämän lisäksi tarpeen tullen kerätä opintojaksoa koskevaa palautetta soveltuvalla menetelmällä. Kuvaus opintojaksopalautteen keräämisestä ja käsittelystä sisällytetään opintojakson toteutussuunnitelmaan.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
2. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026
EK23KM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

65
EK23KM-1021
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

65
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EXX8010 Matematiikka 1 5
4_EKP2000 Valmistustekniikka 1 5
4_EKP8010 Tekninen piirtäminen 5
4_EKP2020 3D-mallinnus 5
4_EKP2060 Materiaalitekniikka 1 5
4_EKP2050 Orientaatioprojekti 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_EXX8020 Matematiikka 2 5
4_EKP8040 Valmistustekniikka 2 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_EKP2030 Tuotantoyrityksen ympäristönhallinta 5
EK23KM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

145
EK23KM-1022
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

145
4_EXX8030 Matematiikka 3 5
4_EKA8040 Sähkötekniikka 5
4_EKA2070 Koneautomaatiojärjestelmät 5
4_EKA2020 Mekaniikka 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_EKA2080 TKI-projekti 5
4_EKA8000 Konetekniikan fysiikka 5
4_EKA2060 Lujuusopin perusteet 5
4_EKA2310 Tuotantotekniikka 5
4_EKA2050 Materiaalitekniikka 2 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_EKS2000 Laatu ja tuottavuus 5
4_EKS2030 Johtaminen ja organisaation toiminta 5
4_EKA8010 Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
4_EKS2010 Valmistettavuus 5
4_EKS2020 Koneenosien suunnittelu 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
4_EKS2200 Erikoistumisprojekti 1 5
4_EKS2210 Erikoistumisprojekti 2 5
EK23KM-1019
Tuotantotekniikan ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

35
4_EKS2100 Tuotannon kehittäminen 5
4_EKS2120 Toimitusketjun hallinta 5
4_EKS2040 CAD/CAM-valmistus 5
4_EKS2110 Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
4_EKS2320 Tuotannon johtaminen 5
4_EKS2330 Tuotantojärjestelmät 5
4_EKS2380 Tuotantoautomaatio 5
EK23KM-1013
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
EK23KM-1020
Valinnaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

5
4_EKV1100 Machine Simulation Basics 5
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 240 30 65 70 55 10 30 30 35 30 40 25 30 10 30 30 35 30 40 25 30 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
EK23KM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

65
EK23KM-1021
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

65
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EXX8010 Matematiikka 1 5
4_EKP2000 Valmistustekniikka 1 5
4_EKP8010 Tekninen piirtäminen 5
4_EKP2020 3D-mallinnus 5
4_EKP2060 Materiaalitekniikka 1 5
4_EKP2050 Orientaatioprojekti 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_EXX8020 Matematiikka 2 5
4_EKP8040 Valmistustekniikka 2 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_EKP2030 Tuotantoyrityksen ympäristönhallinta 5
EK23KM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

145
EK23KM-1022
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

145
4_EXX8030 Matematiikka 3 5
4_EKA8040 Sähkötekniikka 5
4_EKA2070 Koneautomaatiojärjestelmät 5
4_EKA2020 Mekaniikka 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_EKA2080 TKI-projekti 5
4_EKA8000 Konetekniikan fysiikka 5
4_EKA2060 Lujuusopin perusteet 5
4_EKA2310 Tuotantotekniikka 5
4_EKA2050 Materiaalitekniikka 2 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_EKS2000 Laatu ja tuottavuus 5
4_EKS2030 Johtaminen ja organisaation toiminta 5
4_EKA8010 Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
4_EKS2010 Valmistettavuus 5
4_EKS2020 Koneenosien suunnittelu 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
4_EKS2200 Erikoistumisprojekti 1 5
4_EKS2210 Erikoistumisprojekti 2 5
EK23KM-1019
Tuotantotekniikan ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

35
4_EKS2100 Tuotannon kehittäminen 5
4_EKS2120 Toimitusketjun hallinta 5
4_EKS2040 CAD/CAM-valmistus 5
4_EKS2110 Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
4_EKS2320 Tuotannon johtaminen 5
4_EKS2330 Tuotantojärjestelmät 5
4_EKS2380 Tuotantoautomaatio 5
EK23KM-1013
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
EK23KM-1020
Valinnaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

5
4_EKV1100 Machine Simulation Basics 5
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0