Siirry suoraan sisältöön

EM24KMM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma, infrarakentaminen: EM24KMM

Tunnus: EM24KMM

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusmestari (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma johtaa tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on rakennusmestari (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Tutkinto-ohjelma antaa opiskelijalle valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Lisäksi valmistunut rakennusmestari saa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Rakennusmestarin tehtävät koostuvat monipuolisista ja käytännönläheisistä infra-alan tuotannon hallinta- ja työnjohtotehtävistä. Tehtäviin kuuluvat erilaiset johtotehtävät, kuten laadun, työturvallisuuden, kustannusten ja aikataulujen hallinta, työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden ja toimitusten organisointi sekä työmaan hankinnat.

Opinnot suuntautuvat infran rakennustuotantoon, kuten infratyömaan tuotannon suunnittelu- ja esihenkilötehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. Opiskelija saa opinnoissaan lisäksi taitoja työskennellä laajasti rakennusalan eri tehtävissä. Opiskelija saa valmiudet kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan alan tehtävissä.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Rakennusmestarin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu-ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrit-telemisessä ja saavuttamisessa.

Opiskelijan ammatillisen kasvun sisällöllistä etenemistä kuvataan opintovuosien tavoitteilla ja lukukausien teemoilla. Opintovuosien tavoitteet auttavat opiskelijoita, opettajia ja työelämän edustajia hahmottamaan, millaisten vaiheitten kautta ammatillisen osaamisen ajatellaan rakentuvan.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Tutkinto-ohjelman opetus toteutetaan luentoina, harjoitustöinä ja projekteina. Harjoitustöitä tehdään tuntiharjoituksina ja laajempina itsenäisinä harjoitustöinä. Laajimmat harjoitustyöt ja projektityöt tehdään ryhmissä. Harjoitukset ovat ongelmapohjaltaan työelämäsidonnaisia, jolloin ne valmistavat opiskelijan tehokkaimmin tulevan työelämän haasteisiin. Pedagogiset ratkaisut perustuvat projektiopetusmalliin (CDIO), jossa pyritään kehittämään opiskelijan kokonaisvaltaista ajattelua, jossa työvaiheina ovat tehtävänanto ja vaatimusmäärittelyt, suunnittelu, toteutus ja käyttö. Projektiopetus aloitetaan rakennusalaan tutustumisprojektilla ensimmäisenä opiskeluvuotena ja päätetään kolmannen opiskeluvuoden työvaiheen kokonaishallinnan projektiin. Projektiopinnot on mahdollista suorittaa yhteistyössä alueen rakennustyömaiden kanssa. Opetuksessa on käytössä verkkopohjainen oppimisympäristö (Moodle). Verkkopohjainen oppimisympäristö mahdollistaa opetusaineiston jakamisen ja käsittelyn joustavuuden opintojen eri vaiheissa. Opetuksessa korostuu rakennusalan vaatimien tietoteknisten valmiuksien opettelu.

Opiskelun tavoitteena on opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kasvu. Opiskelun myötä noviisista kasvaa oma-aloitteinen ja itsenäinen asiantuntija. Opiskelijoiden itseohjautuvuutta korostetaan opetuksessa ja ohjauksessa opintojen alusta lähtien. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään, ja oppimisen tavoitteena on opitun syvällinen ymmärtäminen.

Ohjauksen tavoitteena on tukea opintoja niiden eri vaiheissa. Opintojen alussa ohjauksessa painottuu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa myös aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Opintojen edetessä painottuu uraohjaus, jolla tuetaan asiantuntijuuden suuntaamista, työelämävalmiuksien kehittymistä sekä työllistymistä. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. Kaiken ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelijan oman ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan arviointia ja parantaa siten valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

Kansainvälistymiseen annetaan perusvalmiuksia kielten opintojaksoissa. Kielten opintoja integroidaan myös ammattiaineisiin. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ja/tai harjoittelusta ulkomaisissa yhteistyöammattikorkeakouluissa ilman, että tämä jatkaa opiskeluaikaa

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös opiskelijan substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026 2. / 2027
EM24KMM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
EM24KMM-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EMPM810 RKM-matematiikka 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
4_ERXP810 Introduction to Business Economics 5
EM24KMM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

130
EM24KMM-1004
Alakohtaiset ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki)

65
4_EMAJ020 RKM infra-projekti 1 5
4_EMAT810 Pientalosuunnittelun perusteet (rkm) 5
4_ERXG810 Geotekniikka ja pohjarakennus 5
4_EMAJ010 Infrarakentamisen työmaatekniikka ja tuotantotalous 5
4_EYX8000 Vesihuollon perusteet 5
4_ERXN810 Betonimateriaalitekniikka 5
4_EMJ4300 Tekninen piirustus ja inframallintaminen 5
4_ERXV810 Statiikka 5
4_ERXV820 Lujuusoppi 5
4_ERXG830 Maa- ja kalliorakentaminen 5
4_ERXG820 Mittaustekniikka ja kaavoitus 5
4_EMAN010 Betonirakenteet 5
4_EMAG010 Infran pohjarakenteet 5
EM24KMM-1005
Infrarakentamisen osaaja

(Valitaan kaikki)

65
4_EMAJ030 InfraBIM perusteet 5
4_EMAN020 Betonityöt 5
4_EMJ4500 RKM Infra-projekti 2 5
4_EMJ4650 Infran mallintaminen ja koneohjaus 5
4_EMAJ040 Kiertotalous infrarakentamisessa 5
4_EMAJ050 Vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja korjaus 5
4_ERAG830 Kalliorakennustekniikka 5
4_ERAJ840 Tien rakentaminen 5
4_EMAJ060 Infrarakentamisen tuotannonohjaus ja rakennuttaminen 5
4_ERAJ860 Siltatekniikka 5
4_EMAJ070 Infrarakentaminen kaupunkiympäristössä 5
4_ERAJ850 Liikenneväylien kunnossapito ja perusparantaminen 5
4_EMAJ080 Infratyömaan johtaminen 5
EM24KMM-1006
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
EM24KMM-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4_ERXJ810 Liikennetekniikka 5
4_EMV4000 Ratatekniikka 5
EM24KMM-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
EM24KMM-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
AMKONT_EM
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

10
AMKONT_EM-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

10
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 210 25 60 60 65 25 35 25 35 25 40 25 25 35 25 35 25 40 25

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
EM24KMM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
EM24KMM-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EMPM810 RKM-matematiikka 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
4_ERXP810 Introduction to Business Economics 5
EM24KMM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

130
EM24KMM-1004
Alakohtaiset ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki)

65
4_EMAJ020 RKM infra-projekti 1 5
4_EMAT810 Pientalosuunnittelun perusteet (rkm) 5
4_ERXG810 Geotekniikka ja pohjarakennus 5
4_EMAJ010 Infrarakentamisen työmaatekniikka ja tuotantotalous 5
4_EYX8000 Vesihuollon perusteet 5
4_ERXN810 Betonimateriaalitekniikka 5
4_EMJ4300 Tekninen piirustus ja inframallintaminen 5
4_ERXV810 Statiikka 5
4_ERXV820 Lujuusoppi 5
4_ERXG830 Maa- ja kalliorakentaminen 5
4_ERXG820 Mittaustekniikka ja kaavoitus 5
4_EMAN010 Betonirakenteet 5
4_EMAG010 Infran pohjarakenteet 5
EM24KMM-1005
Infrarakentamisen osaaja

(Valitaan kaikki)

65
4_EMAJ030 InfraBIM perusteet 5
4_EMAN020 Betonityöt 5
4_EMJ4500 RKM Infra-projekti 2 5
4_EMJ4650 Infran mallintaminen ja koneohjaus 5
4_EMAJ040 Kiertotalous infrarakentamisessa 5
4_EMAJ050 Vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja korjaus 5
4_ERAG830 Kalliorakennustekniikka 5
4_ERAJ840 Tien rakentaminen 5
4_EMAJ060 Infrarakentamisen tuotannonohjaus ja rakennuttaminen 5
4_ERAJ860 Siltatekniikka 5
4_EMAJ070 Infrarakentaminen kaupunkiympäristössä 5
4_ERAJ850 Liikenneväylien kunnossapito ja perusparantaminen 5
4_EMAJ080 Infratyömaan johtaminen 5
EM24KMM-1006
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
EM24KMM-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4_ERXJ810 Liikennetekniikka 5
4_EMV4000 Ratatekniikka 5
EM24KMM-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
EM24KMM-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
AMKONT_EM
Opinnäytetyö
10
AMKONT_EM-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

10
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0