Siirry suoraan sisältöön

ES24KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma: ES24KM

Tunnus: ES24KM

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma johtaa tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on sähköinsinööri (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämiin sähköpätevyys S1, S2 tai S3 vaadittavat opinnot.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörillä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Sähköinsinöörin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
• tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
• koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
• laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
• vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus on rakennettu opiskelijan ammatillisen kasvun periaatteen mukaan. Opiskelijan henkilökohtaisen oppimispolun ja urakehityksen rakentamista tukevat sekä opettajat että vertaisryhmät. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajan.

Opintojen vuositeemojen mukainen eteneminen kuvataan opetussuunnitelman liitteessä.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma koostuu useista toisiaan tukevista opintojaksoista. Opiskelijoita ohjataan valitsemaan oma syventävä opintopolkunsa, kannustetaan suorittamaan opintoja myös ulkomailla, ohjataan hakemaan aktiivisesti harjoittelupaikkaa ja opinnäytetyöaihetta ja pyritään luomaan innostava, motivoiva, avoin ja lämminhenkinen toimintaympäristö.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus pohjautuu matematiikkaan ja luonnontieteisiin. Tyypilliset sähköinsinöörin työtehtävät edellyttävät soveltavaa tietoa näistä aloista. Tästä syystä opinnot sisältävät vahvan matemaattisluonnontieteellisen perustan, jonka päälle rakennetaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin osaaminen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija perehdytetään myös sähkötekniikan soveltaviin tehtäviin CDIO-periaatteiden mukaisesti teoriapainotteisten alkuopintojen vastapainoksi. Vähitellen opintojen edetessä soveltavan sähkötekniikan osuus kasvaa. Opinnot on suunniteltu siten, että tyypillisten insinöörin työtehtävien edellyttämä perusosaaminen karttuisi. Elinikäinen oppiminen on otettu koulutuksessa huomioon siten, että suunniteltu perusosaaminen antaa valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen työelämässä.

Opintoihin kuuluva harjoittelu on suunniteltu lukuvuosien väliin, kesäajaksi. Harjoittelu on tärkeä osa soveltaa osaamista ja samalla oppia työelämätaitoja.

Työelämässä tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja kulttuurien tuntemista. Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa kieliopintoja on omina itsenäisinä opintoina sekä integroituina muihin opintoihin.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 1. / 2027
ES24KM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
ES24KM-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EXX8010 Matematiikka 1 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_ESP8010 Sähköalan fysiikka 5
4_ESP2020 Sähköalan ohjelmointi 5
4_EXX8020 Matematiikka 2 5
4_EXX8030 Matematiikka 3 5
4_ESP8030 Fysiikan laboratoriotyöt ja kemia 5
4_ESP8040 Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
4_ESP8060 Johtaminen ja työhyvinvointi 5
ES24KM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

130
ES24KM-1005
Sähkötekniikan yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

120
4_ESA2040 Tasasähköpiirit 5
4_ESA2010 Sähkönjakelujärjestelmät ja dokumentointi 5
4_ESA2020 Sähköalan perusopinnot 5
4_ESA2080 Orientaatioprojekti 5
4_ESA2030 Vaihtosähköpiirit 5
4_ESA2090 Sähköturvallisuus ja sähkömittaustekniikka 5
4_ESA0020 Analogiaelektroniikka 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_ESA2110 Kiinteistön sähkösuunnittelun perusteet 5
4_ESA0030 Tehoelektroniikka 5
4_ESA2120 Sähkökoneet 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
4_ESA2140 Digitaalisen säädön perusteet 5
4_ESA2180 Ohjelmoitavat logiikat 5
4_ESA2000 Sähkönjakeluverkot 5
4_ESA0040 Talous ja kannattavuuslaskenta 5
4_ESA2190 Sähkökäytöt 5
4_ESA2200 Sähkön laatu 5
4_ESA2350 Automaatiojärjestelmät 5
4_ESA2160 Sähköinen talotekniikka 5
4_ESA0050 Ammatillinen englanti ja viestintä 5
4_ESA0060 Yritysprojekti 5
4_ESA2220 Suurjännitetekniikka 5
4_ESA2230 Tarkastukset, huolto ja kunnossapito 5
ES24KM-1006
Sähkötekniikan vaihtoehtoiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4_ESA2210 Pienjänniteverkon suunnittelu 5
4_ESA2340 Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 5
4_ESA2380 Keskijänniteverkon suunnittelu ja automaatio 5
4_ESA2330 Sähköverkon rakentaminen 5
4_ESA2310 Rakennusautomaation perusteet 5
4_ESV2800 KNX-automaatiojärjestelmä 5
4_ESA8170 Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja käyttö 5
4_ESA2370 Automaation suunnittelu 5
4_ESA2300 Sähkön tuotanto, sähkömarkkinat ja Smart Grid 5
4_ESA2320 Kiinteistön sähkösuunnittelu ja urakointi 5
4_ESV2360 Sähkökäyttöjen ohjaus 5
4_ESV2740 Sähkön siirtojärjestelmät 5
ES24KM-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ES24KM-1008
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ES24KM-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
ES24KM-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 240 27.5 67.5 82.5 87.5 10 27.5 37.5 30 40 42.5 52.5 35 10 27.5 37.5 30 40 42.5 52.5 35 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
ES24KM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
ES24KM-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EXX8010 Matematiikka 1 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_ESP8010 Sähköalan fysiikka 5
4_ESP2020 Sähköalan ohjelmointi 5
4_EXX8020 Matematiikka 2 5
4_EXX8030 Matematiikka 3 5
4_ESP8030 Fysiikan laboratoriotyöt ja kemia 5
4_ESP8040 Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
4_ESP8060 Johtaminen ja työhyvinvointi 5
ES24KM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

130
ES24KM-1005
Sähkötekniikan yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

120
4_ESA2040 Tasasähköpiirit 5
4_ESA2010 Sähkönjakelujärjestelmät ja dokumentointi 5
4_ESA2020 Sähköalan perusopinnot 5
4_ESA2080 Orientaatioprojekti 5
4_ESA2030 Vaihtosähköpiirit 5
4_ESA2090 Sähköturvallisuus ja sähkömittaustekniikka 5
4_ESA0020 Analogiaelektroniikka 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_ESA2110 Kiinteistön sähkösuunnittelun perusteet 5
4_ESA0030 Tehoelektroniikka 5
4_ESA2120 Sähkökoneet 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
4_ESA2140 Digitaalisen säädön perusteet 5
4_ESA2180 Ohjelmoitavat logiikat 5
4_ESA2000 Sähkönjakeluverkot 5
4_ESA0040 Talous ja kannattavuuslaskenta 5
4_ESA2190 Sähkökäytöt 5
4_ESA2200 Sähkön laatu 5
4_ESA2350 Automaatiojärjestelmät 5
4_ESA2160 Sähköinen talotekniikka 5
4_ESA0050 Ammatillinen englanti ja viestintä 5
4_ESA0060 Yritysprojekti 5
4_ESA2220 Suurjännitetekniikka 5
4_ESA2230 Tarkastukset, huolto ja kunnossapito 5
ES24KM-1006
Sähkötekniikan vaihtoehtoiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4_ESA2210 Pienjänniteverkon suunnittelu 5
4_ESA2340 Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 5
4_ESA2380 Keskijänniteverkon suunnittelu ja automaatio 5
4_ESA2330 Sähköverkon rakentaminen 5
4_ESA2310 Rakennusautomaation perusteet 5
4_ESV2800 KNX-automaatiojärjestelmä 5
4_ESA8170 Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja käyttö 5
4_ESA2370 Automaation suunnittelu 5
4_ESA2300 Sähkön tuotanto, sähkömarkkinat ja Smart Grid 5
4_ESA2320 Kiinteistön sähkösuunnittelu ja urakointi 5
4_ESV2360 Sähkökäyttöjen ohjaus 5
4_ESV2740 Sähkön siirtojärjestelmät 5
ES24KM-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ES24KM-1008
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ES24KM-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
ES24KM-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0