Siirry suoraan sisältöön

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma: ET23KM

Tunnus: ET23KM

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma johtaa tietotekniikka-alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on insinööri (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Tutkinto-ohjelma antaa opiskelijalle ammatilliset tiedot ja taidot toimia insinöörin tehtävissä kansainvälisellä ja eri toimialoja läpileikkaavalla ICT-alalla. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat insinöörit hallitsevat matemaattis-luonnontieteelliset perustiedot, projektityöskentelyn menetelmät ja viestintätaidot sekä tuntevat elinkeinoelämän keskeiset toimintaperiaatteet.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa keskitytään erityisesti tietojärjestelmien toteutustekniikoihin, joilla toteutetaan ja integroidaan yhteen erilaisia ohjelmistoja, käyttöliittymiä, tietokantoja, tietoverkkoja, palvelimia ja päätelaitteita. Opiskelija voi suunnata opintojaan ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkotekniikkaan.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat ohjelmistojen ja tietoverkkojen suunnittelu- ja toteutustehtäviin sekä esimies-, koulutus-, myynti- ja markkinointitehtäviin. Työnantajat voivat olla suomalaisia tai kansainvälisiä yrityksiä, kuten suunnittelutoimistoja, tietojärjestelmiin, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmistotuotantoon erikoistuneita yrityksiä, alan tuotekauppaa harjoittavia yrityksiä sekä erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Tietotekniikkainsinöörin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan (sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä)
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Vuositeemat:
- 1. vuosi: Perustietämyksen hankinta ja kokeilemalla oppiminen
- 2. vuosi: Analysointi- ja ratkaisutaidot
- 3. vuosi: Syventävät suunnittelutaidot
- 4. vuosi: Kehittämisosaaminen

1. vuosi:
Opiskelija perehtyy tekniikan opiskeluun ja orientoituu ammattialaansa. Opiskelija hankkii tietotekniikan alan perustietämystä ja matemaattis-luonnontieteellisiä, viestinnällisiä ja vieraiden kielten perusvalmiuksia.

2. vuosi
Ensimmäisen vuoden opintojen ammatillisen osaamisen pohjaa laajennetaan siten, että opiskelija osaa analysoida erilaisia ratkaisuja sekä hallitsee suunnittelutyön perusperiaatteet. Myös tiimityöhön sekä projektimuotoiseen työhön liittyviä tietoja ja taitoja kehitetään. Samanaikaisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamista syvennetään.

3. vuosi
Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laajoja järjestelmiä.

4. vuosi
Opiskelija perehtyy laajemmin talousaineisiin ja hallitsee kehittämisosaamisen perusteet sekä eri projektitoimijoiden roolit.

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Monipuolisilla koulutuksen toteutustavoilla mahdollistetaan vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukainen eteneminen opinnoissa.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa lähiopetus toteutetaan luokka-, laboratorio- sekä ryhmätyötiloissa. Itsenäiseen opiskeluun suunniteltu kurssimateriaali on opiskelijan saatavilla koulun tietojärjestelmissä. Koulutukseen sisältyy CDIO-muotoista projektiopiskelua. Tutkinto-ohjelmaan sisältyy vähintään viisi opintopistettä vieraskielistä opetusta (muuta kuin kieliopintoja).

Opiskelijoilla on koko opintojen ajan oma opettajatutor, joka auttaa opiskelijoita opiskeluun liittyvien pulmien ratkaisussa ja harjoittelu- sekä opinnäytetyöasioissa. Myös oppilaitoksen opinto-ohjaaja auttaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä pulmatilanteissa. Lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää tutkinto-ohjelman kansainvälisiä kontakteja opiskelun, harjoittelun tai päättötyön yhteydessä.

Koulutuksen toteutussuunnittelu ja opiskelijapalaute

Koulutuksen toteutussuunnittelu toteutetaan lukukausittain. Saman lukukauden aikana toteutettavat opintojaksot suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena ja tästä laaditaan tutkinto-ohjelmittain toteutussuunnitelma. Toteutussuunnitelmassa tulee huomioida lukuvuositeemaan/ alateemaan linkittyvät osaamistavoitteet. Kompetenssien linkittyminen opintojaksoihin voidaan kuvata myös taulukkomuodossa.

Lukukaudesta kerätään määrällistä ja laadullista palautetta, joka käsitellään opiskelijoiden kanssa. Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta Repun yleisen Kaiku-palautejärjestelmän kautta. Palaute on mahdollista antaa omalla nimellä tai anonyymisti. Opettajat keräävät opintojaksopalautteen pitämistään opintojaksoista. Kuvaus opintojaksopalautteen keräämisestä ja käsittelystä on sisällytettävä opintojakson toteutussuunnitelmaan.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
2. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026
ET23KM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
ET23KM-1017
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EXX8010 Matematiikka 1 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_EXX8020 Matematiikka 2 5
4_ETY7000 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys 5
4_EXX8030 Matematiikka 3 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
4_ETF4100 Sähköopin sovellukset 5
4_ECB4810 Johtajuus ja työhyvinvointi 5
ET23KM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 155)

135 - 155
ET23KM-1004
Yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

115
4_ETA7000 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet 5
4_ETA0100 Päätelaitteet ja käyttöjärjestelmät 5
4_ETN4110 Tietokoneverkot 1 (CCNA 1) 5
4_ETA0120 Johdatus tekoälyyn 5
4_ETA7100 Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi 5
4_ETA7300 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi 5
4_ETA0110 Johdatus pilvipalveluihin 5
4_ETA7400 Tiedonhallinta ja SQL 5
4_ETN0120 Tietokoneverkot 1 (CCNA 2) 5
4_ETA0130 Ohjelmistotuotanto I 5
4_ETA1600 Web-ohjelmointi I 5
4_ETA0140 Tietorakenteet ja algoritmit 5
4_ETA0150 Web-ohjelmointi II 5
4_ETA0160 Johdatus tietoturvaan ja tietosuojaan 5
4_ETA0180 Palvelimet ja palvelinohjelmat I 5
4_ETA0190 Web-ohjelmointi III 5
4_ETA0200 Palvelimet ja palvelinohjelmat II 5
4_ETS7300 .Net-ohjelmointi 5
4_ETA0170 Ohjelmistotuotanto II 10
4_ETT4750 Palvelutuotanto 5
4_ETS7000 IoT-ohjelmointi 5
4_ETA8000 Tietotekniikkaprojekti 5
ET23KM-1005
Ohjelmistotekniikan ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
4_ETS7100 Mobiiliohjelmointi 5
4_ETS7200 Big Data 5
4_ETX7800 Business Intelligence 5
4_ETA0210 Java web-ohjelmointi 5
ET23KM-1006
Tietoverkkotekniikan ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
4_ETN0130 Tietokoneverkot 1 (CCNA 3) 5
4_ETN0140 CyberOps Associate 5
4_ETN0220 Tietokoneverkot 2 (CCNP ENCOR) 5
4_ETN0230 Tietokoneverkot 2 (CCNP ENARSI) 5
ET23KM-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
ET23KM-1018
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
4_ETN7100 Yleiskaapelointitekniikka 5
ET23KM-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
ET23KM-1019
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 240 30 65 75 75 10 30 30 35 30 45 45 30 10 30 30 35 30 45 45 30 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
ET23KM-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
ET23KM-1017
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
4_EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5
4_EXX8010 Matematiikka 1 5
4_EXX8040 Tekniikan fysiikka 5
4_EXX8020 Matematiikka 2 5
4_ETY7000 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys 5
4_EXX8030 Matematiikka 3 5
4_EXX8050 Engineering English 5
4_EXX8060 Teknisk svenska 5
4_ETF4100 Sähköopin sovellukset 5
4_ECB4810 Johtajuus ja työhyvinvointi 5
ET23KM-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 155)

135 - 155
ET23KM-1004
Yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

115
4_ETA7000 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet 5
4_ETA0100 Päätelaitteet ja käyttöjärjestelmät 5
4_ETN4110 Tietokoneverkot 1 (CCNA 1) 5
4_ETA0120 Johdatus tekoälyyn 5
4_ETA7100 Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi 5
4_ETA7300 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi 5
4_ETA0110 Johdatus pilvipalveluihin 5
4_ETA7400 Tiedonhallinta ja SQL 5
4_ETN0120 Tietokoneverkot 1 (CCNA 2) 5
4_ETA0130 Ohjelmistotuotanto I 5
4_ETA1600 Web-ohjelmointi I 5
4_ETA0140 Tietorakenteet ja algoritmit 5
4_ETA0150 Web-ohjelmointi II 5
4_ETA0160 Johdatus tietoturvaan ja tietosuojaan 5
4_ETA0180 Palvelimet ja palvelinohjelmat I 5
4_ETA0190 Web-ohjelmointi III 5
4_ETA0200 Palvelimet ja palvelinohjelmat II 5
4_ETS7300 .Net-ohjelmointi 5
4_ETA0170 Ohjelmistotuotanto II 10
4_ETT4750 Palvelutuotanto 5
4_ETS7000 IoT-ohjelmointi 5
4_ETA8000 Tietotekniikkaprojekti 5
ET23KM-1005
Ohjelmistotekniikan ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
4_ETS7100 Mobiiliohjelmointi 5
4_ETS7200 Big Data 5
4_ETX7800 Business Intelligence 5
4_ETA0210 Java web-ohjelmointi 5
ET23KM-1006
Tietoverkkotekniikan ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
4_ETN0130 Tietokoneverkot 1 (CCNA 3) 5
4_ETN0140 CyberOps Associate 5
4_ETN0220 Tietokoneverkot 2 (CCNP ENCOR) 5
4_ETN0230 Tietokoneverkot 2 (CCNP ENARSI) 5
ET23KM-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
ET23KM-1018
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
4_ETN7100 Yleiskaapelointitekniikka 5
ET23KM-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
ET23KM-1019
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_ECH4100 Harjoittelu 1 5
4_ECH4210 Harjoittelu 2a 5
4_ECH4220 Harjoittelu 2b 5
4_ECH4310 Harjoittelu 3a 5
4_ECH4320 Harjoittelu 3b 5
4_ECH4330 Harjoittelu 3c 5
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0