Siirry suoraan sisältöön

DA23SP Muotoilun tutkinto-ohjelma: DA23SP

Tunnus: DA23SP

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Muotoilijan tutkinto-ohjelma johtaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on muotoilija (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Muotoilijan kädenjälki näkyy kaikkialla! Savonian muotoilun opinnoissa opiskelija voi kehittää osaamistaan joko palvelumuotoilijana, tuotemuotoilijana (vaate- ja korumuotoilu sekä teollinen muotoilu) tai sisustussuunnittelijana. Muotoilija suunnittelee oivaltavia tuoteideoita, kehittää uusia palveluinnovaatioita ja tarjoaa asiakkaan ongelmiin luovia ratkaisuja.

Savonian muotoilijakoulutuksessa teoria ja käytäntö yhdistyvät. Muotoilun opinnoissa oppii hallitsemaan suunnitteluprosessin, visuaalisen ilmaisun ja eri valmistustekniikat. Lisäksi opitaan kestävän kehityksen sekä liiketoiminnan ja kansainvälisyyden merkitys osana muotoilijan työtä.

Muotoilijan tehtävät työelämässä ovat monipuoliset. Työ koostuu esimerkiksi tuotteiden, palveluiden, prosessien ja vuorovaikutustilanteiden suunnittelusta. Asiakasymmärrys, aloitteellisuus, näkemyksellisyys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu ovat muotoilijalle tärkeitä taitoja.
Opintoihin kuuluvissa työelämän projekteissa opiskelija pääsee kehittämään osaamistansa asiakastöiden kautta. Valmistuttuaan opiskelija hallitsee muun muassa muotoilun menetelmät, luovan suunnittelun, ongelmanratkaisun sekä tiimityöskentelytaidot.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Muotoilijan opetussuunnitelma on laadittu niin, että
• tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen.
• koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
• laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan.
• vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Muotoilun vuositeemat:
• 1. vuosi: muotoiluosaamisen perusteet – minusta muotoilija
• 2. vuosi: muotoiluosaamisen kehittyminen – aktiivisena toimijana projektissa
• 3. vuosi: muotoiluosaaminen syvenee – monialaisuus ja ammatilliset verkostot
• 4. vuosi: muotoiluosaamisen soveltaminen – muotoilualan asiantuntijana työelämään

Toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Merkittävä osa muotoilun opinnoista toteutuu työelämän projekteissa. Niiden avulla opiskelija harjaantuu muotoilualan asiantuntija- ja työelämätehtäviin. Projektit ovat joko palvelumuotoilun, tuotemuotoilun (vaate-, korumuotoilu ja teollinen muotoilu) tai sisustussuunnittelun toimialueille. Eri projekteissa käytetään erilaisia muotoilumenetelmiä ja opitaan käytännön ja teorian osaamista. Projekteissa opitaan tarkastelemaan myös muotoiluprosessia menetelmien, käyttäjien, materiaalien, valmistusteknologian ja ammattikäytäntöjen kautta.

Tutkinto-ohjelmaan sisältyy muotoilun soveltavat menetelmäopinnot, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, työhyvinvointi sekä kansainvälisyys.

Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, etäopiskelusta ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Aiemmin hankittua osaamista huomioidaan osaksi opintoja.

Savonian koulutuksen työelämäläheisyys toteutuu opettajien laajan verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kansainvälisiin työtehtäviin. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan tai harjoittelu ulkomailla.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026 2. / 2027
DA23SP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

45
DA23SP-1021
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

45
4_DAP11 Muotoilun perusteet ja ammatillinen valmennus 5
4_DAP21 Muotoiluviestintä ja luova ajattelu 5
4_DAP31 Muodon sommittelu ja piirtäminen 5
4_DAP41 Visuaalinen ajattelu 5
DA00BC56 Muotoilun uramahdollisuudet 5
4_DAP61 Design English 5
4_DAP71 Graafisen suunnittelun perusteet 5
4_DAP81 Design svenska 5
4_DAP91 Tutkiva muotoilu 5
DA23SP-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 130)

130
DA23SP-1005
Tuote- ja palvelumuotoilun yhteiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
DA00BG48 Tuote- ja palvelumuotoilun perusteet - Suunniteltu kestäväksi 10
4_DATP201 Muotoilun menetelmät ja teknologiat 10
4_DATP401 Visioivan konseptin muotoilu 10
4_DATP501 Tuote palveluna 10
DA23SP-1006
Korumuotoilun opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
4_DAK101 Korun teknologia 10
4_DAK201 Korun digitaalinen muotoilu 5
4_DAK301 Korun mekanismit ja rakenteet 5
4_DAK401 Korun entisöinti ja korjaus 5
4_DAK501 Jalometallituotteen muotoilu 10
4_DAK601 Teollisesti tuotettu koru 10
4_DAK701 Kivenistutus 5
4_DAK801 Korun materiaalit 5
4_DAK901 Uniikin tuotteen muotoilu 10
DA23SP-1007
Muodin ja vaatetusmuotoilun opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
4_DAM101 Vastuullinen muoti 5
DA00BH43 Kuosi- ja värisuunnittelu 5
4_DAM301 Digitaalinen muoti 10
4_DAM401 Neuleet ja kestävä muoti 5
DA00BG45 Malliston muotoilu 10
4_DAM601 Merkityksen muotoilu 5
4_DAM701 Toiminnallinen muoti 10
4_DAM801 Muodin ekosysteemit 10
4_DAM901 Tulevaisuuden kokeelliset materiaalit 5
DA23SP-1008
Teollisen muotoilun opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
4_DAT101 Tuotteen mallinrakennus ja prototypointi 10
DA00BG46 Tuotteen teknologia 10
DA00BG47 Tuotteen digitaalinen muotoilu 10
4_DAT401 Tuotevisualisointi 5
4_DAT501 Syventävä tuotesuunnittelu 10
4_DAT601 Älykäs liikkuminen 10
4_DAT701 3D-tulostusteknologiat 10
DA23SP-1009
Palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
4_DAP101 Hyvinvointi ja terveys 10
DA00BG38 Informaatiomuotoilu 5
4_DAP301 Tapahtuman muotoilu 10
4_DAP401 Käyttöliittymämuotoilu 10
4_DAP501 Julkiset palvelut ja yhteinen hyvä 10
4_DAP601 Matkailupalvelut 10
4_DAP701 Soveltava palvelumuotoiluprojekti 10
DA23SP-1020
Sisustusarkkitehtuurin opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 105)

0 - 105
DA00BE50 Sisustusarkkitehtuurin perusteet 10
DA00BG41 Asunto- ja pientalosuunnittelu 10
DA00BG42 Julkisten tilojen suunnittelu 10
DA00BG31 Myymäläsuunnittelu 5
DA00BG43 Oppimis- ja työympäristöjen suunnittelu 10
4_DAS601 Kalustesuunnittelu (irtokalusteet) 5
4_DAS701 Kalustesuunnittelu (kiintokalusteet) 5
DA00BE51 Konstruktio ja rakennustekniikka 10
DA00BE52 Korjaussuunnittelu 10
DA00BG32 Hoito- ja hoivatilojen suunnittelu 10
DA00BG33 Urban Design 10
DA00BG44 Sisätilojen valaistussuunnittelu 10
DA23SP-1011
Valinnaiset ammatilliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
DA00BE53 Rakennustuotesuunnittelu 10
4_DAVAL20 Näyttely- ja messusuunnittelu 5
4_DAVAL40 Studioyrittäminen 10
DA00BG49 Tuotetarinan muotoilu 5
DA00BG34 XR-Design 10
4_DAVAL50 Tuotegrafiikka ja pakkaussuunnittelu 5
4_DAVAL60 Graafinen suunnittelu 10
4_DAVAL70 Käyttäjäkokemuksen muotoilu 5
4_DAVAL80 Brändin muotoilu 10
DA23SP-1012
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
DA23SP-1022
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_DAHAR100 Harjoittelu 1 10
4_DAHAR200 Harjoittelu 2 10
4_DAHAR300 Harjoittelu 3 10
AMKONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
DA23SP-1018
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
DA23SP-1023
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
Yhteensä 240 80 225 200 60 30 50 110 115 90 110 45 15 30 50 110 115 90 110 45 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
DA23SP-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

45
DA23SP-1021
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

45
4_DAP11 Muotoilun perusteet ja ammatillinen valmennus 5
4_DAP21 Muotoiluviestintä ja luova ajattelu 5
4_DAP31 Muodon sommittelu ja piirtäminen 5
4_DAP41 Visuaalinen ajattelu 5
DA00BC56 Muotoilun uramahdollisuudet 5
4_DAP61 Design English 5
4_DAP71 Graafisen suunnittelun perusteet 5
4_DAP81 Design svenska 5
4_DAP91 Tutkiva muotoilu 5
DA23SP-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 130)

130
DA23SP-1005
Tuote- ja palvelumuotoilun yhteiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
DA00BG48 Tuote- ja palvelumuotoilun perusteet - Suunniteltu kestäväksi 10
4_DATP201 Muotoilun menetelmät ja teknologiat 10
4_DATP401 Visioivan konseptin muotoilu 10
4_DATP501 Tuote palveluna 10
DA23SP-1006
Korumuotoilun opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
4_DAK101 Korun teknologia 10
4_DAK201 Korun digitaalinen muotoilu 5
4_DAK301 Korun mekanismit ja rakenteet 5
4_DAK401 Korun entisöinti ja korjaus 5
4_DAK501 Jalometallituotteen muotoilu 10
4_DAK601 Teollisesti tuotettu koru 10
4_DAK701 Kivenistutus 5
4_DAK801 Korun materiaalit 5
4_DAK901 Uniikin tuotteen muotoilu 10
DA23SP-1007
Muodin ja vaatetusmuotoilun opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
4_DAM101 Vastuullinen muoti 5
DA00BH43 Kuosi- ja värisuunnittelu 5
4_DAM301 Digitaalinen muoti 10
4_DAM401 Neuleet ja kestävä muoti 5
DA00BG45 Malliston muotoilu 10
4_DAM601 Merkityksen muotoilu 5
4_DAM701 Toiminnallinen muoti 10
4_DAM801 Muodin ekosysteemit 10
4_DAM901 Tulevaisuuden kokeelliset materiaalit 5
DA23SP-1008
Teollisen muotoilun opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
4_DAT101 Tuotteen mallinrakennus ja prototypointi 10
DA00BG46 Tuotteen teknologia 10
DA00BG47 Tuotteen digitaalinen muotoilu 10
4_DAT401 Tuotevisualisointi 5
4_DAT501 Syventävä tuotesuunnittelu 10
4_DAT601 Älykäs liikkuminen 10
4_DAT701 3D-tulostusteknologiat 10
DA23SP-1009
Palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
4_DAP101 Hyvinvointi ja terveys 10
DA00BG38 Informaatiomuotoilu 5
4_DAP301 Tapahtuman muotoilu 10
4_DAP401 Käyttöliittymämuotoilu 10
4_DAP501 Julkiset palvelut ja yhteinen hyvä 10
4_DAP601 Matkailupalvelut 10
4_DAP701 Soveltava palvelumuotoiluprojekti 10
DA23SP-1020
Sisustusarkkitehtuurin opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 105)

0 - 105
DA00BE50 Sisustusarkkitehtuurin perusteet 10
DA00BG41 Asunto- ja pientalosuunnittelu 10
DA00BG42 Julkisten tilojen suunnittelu 10
DA00BG31 Myymäläsuunnittelu 5
DA00BG43 Oppimis- ja työympäristöjen suunnittelu 10
4_DAS601 Kalustesuunnittelu (irtokalusteet) 5
4_DAS701 Kalustesuunnittelu (kiintokalusteet) 5
DA00BE51 Konstruktio ja rakennustekniikka 10
DA00BE52 Korjaussuunnittelu 10
DA00BG32 Hoito- ja hoivatilojen suunnittelu 10
DA00BG33 Urban Design 10
DA00BG44 Sisätilojen valaistussuunnittelu 10
DA23SP-1011
Valinnaiset ammatilliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 65)

0 - 65
DA00BE53 Rakennustuotesuunnittelu 10
4_DAVAL20 Näyttely- ja messusuunnittelu 5
4_DAVAL40 Studioyrittäminen 10
DA00BG49 Tuotetarinan muotoilu 5
DA00BG34 XR-Design 10
4_DAVAL50 Tuotegrafiikka ja pakkaussuunnittelu 5
4_DAVAL60 Graafinen suunnittelu 10
4_DAVAL70 Käyttäjäkokemuksen muotoilu 5
4_DAVAL80 Brändin muotoilu 10
DA23SP-1012
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
DA23SP-1022
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
4_DAHAR100 Harjoittelu 1 10
4_DAHAR200 Harjoittelu 2 10
4_DAHAR300 Harjoittelu 3 10
AMKONT
Opinnäytetyö
15
AMKONT-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XT00BA37 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XT00BA38 Opinnäytetyön toteutus 5
XT00BA39 Opinnäytetyön viimeistely 5
XT00BA40 Kypsyysnäyte 0
DA23SP-1018
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
DA23SP-1023
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20